BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajt Marek (Częstochowa University of Technology, student)
Title
Identification of Patent-Activity Level with the Usage of Discriminant Analysis
Identyfikacja poziomu aktywności patentowej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 273-280, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Keyword
Patenty, Innowacyjność gospodarki, Metody statystyczne, Analiza dyskryminacyjna
Patent, Innovation economy, Statistical methods, Discriminant analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tematem coraz częściej poruszanym w literaturze ekonomicznej są innowacje. Wiele opracowań dotyczy ich opisu czy zwrócenia uwagi na ich rolę we współczesnych gospodarkach. W pracy podjęto próbę wyodrębnienia poszczególnych grup państw w Europie z punktu widzenia aktywności patentowej. Podział dokonany został z wykorzystaniem metod statystycznych - w tym głównie funkcji dyskryminacyjnej. Przedstawiona analiza pozwala charakteryzować poszczególnych uczestników oraz zwrócić uwagę na różnice w prowadzonej polityce innowacyjnej w różnych państwach. (abstrakt oryginalny)

The subject, which is more and more frequently discussed in economic literature, is innovation. A lot of elaborations refer to its description and importance in modern economies. In this paper an attempt is made to separate particular country groups in Europe on the basis of patent activity. The division has been made with the usage of statistical methods - mainly discriminant function. The analysis presented in the paper allows characterizing particular participants and drawing one's attention to the differences in innovative policy conducted in different countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aczel. A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
  2. Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
  3. Kot S.M., Karska A., Zając K. (1993), Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, PWN, Warszawa.
  4. Morrison D.F. (1990), Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa.
  5. Żółkiewski Z. (ed.), (1999), Rachunek satelitarny nauki 1996-1997, GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu