BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moczydłowska Joanna M. (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorządowej
Developmental Assessment of Workers in the Local Government Administration Sector
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 148-159, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Administracja samorządowa, Pracownicy samorządowi, Ocena pracowników, System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP)
Self-government administration, Self-government employees, Employee appraisal, System of periodic performance evaluation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje istotę oceniania rozwojowego oraz konfrontuje jego założenia z praktyką oceniania pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego. Zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród 140 pracowników wybranych urzędów miast w województwie warmińsko-mazurskim. Stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania: jakie kryteria (wskaźniki) stosuje kadra kierownicza jednostek administracji samorządowej do oceny pracy i pracowników w opinii badanych? Jak urzędnicy oceniają przyjęte w ich miejscu pracy systemy oceniania w takich aspektach, jak: sprawiedliwość, jawność, motywacyjność, konsekwencja w stosowaniu? Jakie są umiejętności kadry kierowniczej w obszarze oceniania pracowników w opinii pracowników na stanowiskach urzędniczych? Czy ocena spełnia kryteria oceny rozwojowej, czyli czy wykorzystywana jest do rozpoznania potrzeb szkoleniowych i realizowania polityki rozwojowej? (abstrakt oryginalny)

This article presents the essence of developmental assessment and compares its assumptions with the practice of employee appraisal in local government units. It also includes the results of a survey conducted among 140 employees of selected city halls in the Voivodeship of Warmia and Masuria. It is an attempt at answering the following questions: In the opinion of the respondents, what criteria (indicators) do executive officers of local government administration units apply in assessing work and workers? How do officials assess the evaluation systems adopted in their workplaces in such areas as justice, openness, motivation, and consistency of application? In the opinion of office employees, what skills are held by executives in the area of assessing workers? Does the assessment meet criteria for developmental assessment—i.e. is it used to identify training needs and implement development policies? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gilmore S., Williamd S. (2009), Human Resource Management, Oxford University Press, New York.
  2. Moczydłowska J. (2011), Kompetencje kierownicze w administracji publicznej - perspektywa kadry kierowniczej i podwładnych, "Problemy Zarządzania" (w trakcie procedury wydawniczej).
  3. Mondy M.R. (2009), Human Resource Management, Pearson Education, Essex.
  4. Radwiłowicz R. (2005), Zaproszenie do samowiedzy, czyli o teorii treści i form samoświadomości, Kwartalnik Naukowy "Prometeusz", nr 4, Warszawa.
  5. Seredocha I. (2010), Pracownicy samorządowi: nowe - stare zasady oceniania pracowników samorządowych, "Serwis Samorządowy", Lex a Wolters Kluwer bussines z dnia 29.10.
  6. Sajkiewicz A. (2002), Metody doskonalenia jakości personelu, [w:] A. Sajkiewicz (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
  7. Thornbory G., White C. (2007), How to Give and Receive Feedback, "Occupational Health", vol. 59.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu