BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kałuża Halina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Szarek Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wiedza czy mądrość? : czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną gospodarstw rolnych
Knowledge or Wisdom? : Factors Shaping Competitive Advantages of Agricultural Farms
Source
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 4, s. 120-129, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Wiedza, Przewaga konkurencyjna, Dochody rolnicze
Arable farm, Knowledge, Competitive advantage, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poszukiwano odpowiedzi na pytanie, który z niewymiernych czynników - wiedza czy mądrość, ma większy wpływ na wyniki osiągane w gospodarstwie rolnym. Na podstawie wyników badań empirycznych dowiedziono, że większe znaczenie ma mądrość, rozumiana jako umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce, ponieważ w większym stopniu wpływa na wyniki gospodarowania niż ilość posiadanych i wykorzystywanych przez gospodarstwo źródeł informacji. (abstrakt oryginalny)

The article seeks to establish which of the incommensurable factors – knowledge or wisdom, has a greater influence on the economic performance of an agricultural farm. Basing on the results of empirical research the authors of the article prove that wisdom – understood as the ability to apply in practice the accumulated knowledge, is a more important factor because it exerts a stronger influence on the economic performance of a farm than the number of information sources possessed and used by it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baruk A.I., 2008: Zarządzanie wiedzą - kluczowym elementem kapitału intelektualnego. "Roczniki Naukowe SERIA" X, 1: 23-32.
 2. Cep U., 2010: Rola informacji w rozwoju inicjatyw gospodarczych producentów rolnych. Praca magisterska. Wydział Przyrodniczy Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 3. Geremek R., Cieślik M., 2004: Kto się boi IQ? "Wprost" 43 (1143).
 4. Kalinowski J., 2008: Technologie informatyczne a konkurencyjność w rolnictwie. Wybrane aspekty. "Roczniki Naukowe SERiA" X, 4: 161-166.
 5. Klepacki B., 2005: Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizacją i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. "Roczniki Naukowe SERiA" VII, 1: 124-128.
 6. Koloszko-Chomentowska Z., 2005: Wykształcenie wiejskiej ludności rolniczej a wyniki gospodarowania. "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych" B, 57: 317-322.
 7. Kołoszko-Chomentowska Z., 2008: Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie. "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 7 (4): 87-95.
 8. Kozera M., Golas Z., 2009: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny. "Roczniki Naukowe SERiA" XII, 5: 166-170.
 9. Matysik R., 2005: Wiedza o otoczeniu konkurencyjnym jako czynnik stymulujący działalność przedsiębiorstwa. "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych" B, 58: 361-368.
 10. Nowa encyklopedia powszechna, 2004. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Nowak A., 2009: Kwalifikacje rolników czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych. "Acta Scientiarum Polonorum: Oeconomia" 8 (3): 107-116.
 12. Oszmiańska M., 2005: Informacja rynkowa w funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych w opinii rolników. "Roczniki Naukowe SERiA" IX, 1: 359-362.
 13. Paszkowski S" 2005: Poziom wykształcenia zawodowego rolników a zasoby gruntów i siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych w Polsce. "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych" B, 58: 446-453.
 14. Szymańska E., 2008: Wiedza jako czynnik konkurencyjności w gospodarstwach trzodowych. "Roczniki Naukowe SERiA" 10, 3: 536-540.
 15. Śmiglak-Krajewska M., Zielińska AJ., 2009: Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie. "Journal of Agribusiness and Rural Development" 1 (11).
 16. Wójcik G., Szyjewski Z., 2006: Przekształcanie wiedzy ukrytej w wiedzę jawną. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. "Studia i Materiały" 5: 147-158.
 17. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, 2009. Polski FADN, Warszawa.
 18. Zawisza S., Pilarska S., 2005: Opinion leadership and Information sources in agricultural innovation diffusion processes (on the basis of selected villages in the kujawsko-pomorskie province in Poland), EJPAU 8 (4), #28.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu