BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Giza Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Problem etatyzmu w koncepcji Tadeusza Bernadzikiewicza
Tadeusz Bernadzikiewicz and the Issue of Statism
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 844, s. 139-149, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Polityka gospodarcza, Etatyzm, Okres międzywojenny
Economic theory, Economic policy, Statism, Inter-war period
Note
summ.
Country
II Rzeczpospolita
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza poglądów T. Bernadzikiewicza w kontekście sporu o etatyzm. Za główne cechy jego koncepcji należy uznać: brak odwołań do określonych doktryn ekonomicznych, co miało miejsce w wypadku przedstawicieli szkoły krakowskiej5, rozważanie problemu etatyzmu w kontekście korzyści i kosztów, jakie niesie ze sobą występowanie państwa w roli przedsiębiorcy, traktowanie jako podstawowego narzędzia analitycznego empirycznej analizy rentowności przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. (fragment tekstu)

The article seeks to analyse the views of Tadeusz Bernadzikiewicz as they apply to the discussion of statism from the 20-year interwar period. A lack of adherence to defined economic doctrines characterised Bernadzikiewicz's thought, as did his focus on the issue of statism in terms of the benefits and costs brought about when the state enters into the role of entrepreneur and treating the empirical analysis of the profitability of both private and public enterprises as a fundamental analytical tool. The article examines both Bernadzikiewicz's theoretical position and the results of empirical analyses that form the basis for the thesis on the need to limit government statist activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernadzikiewicz T., Dostawy państwowe w Polsce, „Przegląd Gospodarczy" 1937, z. 22.
 2. Bernadzikiewicz T ., Dotacje skarbu państwa dla przedsiębiorstw państwowych, „Przegląd Gospodarczy" 1934, nr 18.
 3. Bernadzikiewicz T., Etatyzm i biurokracja, „Polityka Gospodarcza" 1936, nr 28/29.
 4. Bernadzikiewicz T., Ku ograniczeniu działalności etatystycznej, „Przegląd Gospodarczy" 1936, nr 3.
 5. Bernadzikiewicz' T'., Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w Polsce, „Przegląd Gospodarczy" 1937, z. 8.
 6. Bernadzikiewicz T., Opłacalność skarbowa przedsiębiorstw państwowych, „Przegląd Gospodarczy" 1937, z. 24.
 7. Bernadzikiewicz T., O usprawnieniu zarządu przedsiębiorstw państwowych, „Gospodarka Narodowa" 1936, nr 9.
 8. Bernadzikiewicz T., Pierwsze stadium reformy etatyzmu, „Przegląd Gospodarczy" 1936. nr 7.
 9. Bernadzikiewicz T., Przedsiębiorstwo państwowe w Polsce, „Przegląd Gospodarczy" 1934,nr 16.
 10. Bernadzikiewicz T., Przerosty etatyzmu. Uwagi o gospodarce państwowej w Polsce, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, Warszawa 1935.
 11. Bernadzikiewicz T., Rentowność przedsiębiorstw państwowych w latach 1934/35-1936/37, „Przegląd Gospodarczy" 1938, z. 3
 12. Bernadzikiewicz T., Rozmiary gospodarki państwowej w Polsce, „Przegląd Gospodarczy" 1937, z. 3.
 13. Bernadzikiewicz T., Tezy o etatyzmie, „Gospodarka Narodowa" 1936, nr 2.
 14. Bernadzikiewicz T., Udział państwa w przedsiębiorstwach prywatnych, „Przegląd Gospodarczy" 1936, nr 23.
 15. Bernadzikiewicz T., Udział państwa w przedsiębiorstwach prywatnych, „Przegląd Gospodarczy"-1936, nr 24.
 16. Bernadzikiewicz T., Wyniki skarbowe przedsiębiorstw państwowych „Przegląd Gospodarczy" 1936, nr 14.
 17. Bernadzikiewicz T., Zagadnienie rentowności przedsiębiorstw, Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów, Warszawa 1935.
 18. Dziewulski K., Spór o etatyzm. Dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej 1919 -1939, PWN, Warszawa 1981.
 19. Heydel A., Dążności, etatystyczne w Polsce [w:] Etatyzm w Polsce, praca zbiorowa z przedmową A. Krzyżanowskiego, Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego, Kraków 1932.
 20. Heydel A., Etatyzm [w:] Encyklopedia nauk politycznych, Wyd. Instytut Społeczny, Warszawa 1937.
 21. Lityńska A. Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
 22. Sokołowski K., Państwo jako przedsiębiorca, „Polska Gospodarcza" 1934, nr 6.
 23. Stachniuk K., Państwo a gospodarstwo. Geneza etatyzmu w Polsce, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1939.
 24. Wierzbicki A., Program gospodarczy Lewiatana, Skład Główny w Domu Książki Polskiej, Warszawa 1933.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu