BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska-Mazur Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Prognozowanie inflacji na podstawie pewnego modelu dynamicznego
Inflation Forecasting Based on a Certain Dynamic Model
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1176, s. 332-338, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Inflacja, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Modele matematyczne, Procesy stochastyczne, Modele stochastyczne, Analiza stochastyczna
Inflation, Economic and social phenomenon forecasting, Mathematical models, Stochastic processes, Stochastic models, Stochastic analysis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wyznaczenie prognozy inflacji na podstawie jednego z modeli dynamicznych opisujących proces inflacji. W artykule do wyznaczenia prognozy wykorzystano jednoczynnikowy model Vasicka - model matematyczny stosowany do modelowania stóp procentowych. Zaprezentowano prognozowanie inflacji na podstawie modelu bazującego na procesie stochastycznym, tzn. procesie Ornsteina-Uhlenbecka. Przestawiono także warunki, w jakich można stosować prognozowanie inflacji na podstawie modelu Vasicka. (fragment tekstu)

Among more advanced models are the dynamic inflation models that describe the dynamic by means of stochastic differential equations. For the рurpose of the dynamic modeling of inflation, one can apply the Ornstein-Uhlenbeck process. This paper analyzes the forecasting of inflation on the grounds of the Ornstein-Uhlenbeck process applied in the one-factor model - the Vasicek model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barno RJ., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
  2. Brigo D., Mercurio F., Interest Rate Model Theory and Practice, Springer, 2001.
  3. Fama E., Term Structure Forecasts of Interest Rate, Inflation and Real Returns, "Journal of Monetary Economics" 1990, 25, s. 59-76.
  4. Gruszewski T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  5. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, wyd. 3 zm., PWN, Warszawa 2004.
  6. Jajuga K., Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych - wyzwanie dla ekonometrii, http://ekonometria.wzr.pl/res/konferencje/300505/referaty/jajugakrzysztof.pdf.
  7. Mc Manus D., Watt W., Estimating One-Factor Models of the Short-Term Interest Rates, Bank of Canada, Working Paper 1999.
  8. Sobczyk K., Stochastyczne równania różniczkowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
  9. Vasicek O.A., An Equilibrium Characterization of the Term Structure, Journal of Financial Economics" 1977 nr 5.
  10. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu