BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bac Marzena (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Title
Zarządzanie kryzysowe w organizacjach w kontekście polskiego ustawodawstwa
Crisis Management in Organizations in the Context of Polish Legislation
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 9-21, rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie, Instytucje publiczne, Organizacja
Crisis situations, Crisis management, Public institutions, Organisation
Abstract
Artykuł dotyczy zarządzania kryzysowego w szeroko pojętych organizacjach (podmiotach gospodarczych, przedsiębiorstwach, instytucjach, firmach), rozpatrywanego przede wszystkich z punktu widzenia zdarzeń zachodzących na zewnątrz organizacji, które wpływają na sposób funkcjonowania i osiągania celów organizacji w sytuacji kryzysu. W pracy zaprezentowano pojęcia kryzysu, zarządzania kryzysowego oraz zagrożeń w ujęciu zintegrowanego systemu krajowego powołanego ustawą o zarządzaniu kryzysowym w 2007 roku. Właściwa interpretacja powyższych pojęć ma istotne znaczenie dla procesu zarządzania sytuacją kryzysową i bezpieczeństwem w przypadku organizacji, poszczególnych jednostek, kraju i całego społeczeństwa. W syntetycznym ujęciu przedstawiono także ustawodawstwo z analizowanego zagadnienia oraz instytucje zarządzania kryzysowego wraz z przykładami ich działania.(abstrakt oryginalny)

The article refers to crisis management in different organizations such as: businesses, enterprises, institutions and firms, studied basically from the point of view of course of events that happen outside an organization, which influence the way of their functioning and reaching targets in a situation of a crisis. The work presents an idea of crisis, crisis management and threats in the perspectives of an integrated state system, appointed by the law on crisis management in 2007. A correct interpretation of the above issues is vital for managing the critical situation and safety in case of an organization, individual units, the country and the whole society. In a synthetic approach to the issue, the legislation concerning the analyzed case has been presented as well as crisis management institutions, supported by examples showing their activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Decyzje Rady Ministrów [online]. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zasoby archiwalne, [dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie: .
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim. 2006 [online]. COM (2006) 0015-C6-0020/2006 - 2006/0005 (COD). P6_TC1-COD (2006) 0005. Pkt 22 [dostęp: 2008-04-20]. Dostępna w Internecie: .
 3. Dziewit Z. 2005. Radary meteorologiczne. Radarowe Centrum Operacyjne [online. Dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie: .
 4. Encyklopedia PWN [online]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN. [dostęp: 2008-04-12]. Dostępny w Internecie: .
 5. Ferkaluk K. Reagowanie kryzysowe [pdf, dostęp: 2008-03-25] Dostępny w Internecie: .
 6. Kaczmarek-Sliwińska M. 2007 [online]. Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa. [Dostęp: 2009-04-01.]. Dostępny w Internecie: .
 7. M a c i e j e w s k i M. 2002. Międzynarodowy System Redukcji Skutków Zagrożeń (ISDR - International Strategy for Disaster Reduction). "Obserwator IMGW", nr 5, s. 18.
 8. Mapa zagrożenia pożarowego lasów [online. Dostęp: 2009-04-02]. Dostępna w Internecie: .
 9. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa wielkopolskiego wg stanu na grudzień 2007. 2008. Poznań: Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
 10. Prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu [online]. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, [dostęp: 2009-04-09]. Dostępny w Internecie: .
 11. Radziewicz P. 2007. Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją art. 3 pkt l ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 27.03.2007. Warszawa: Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dz. U. z 2004 r. nr 283, poz. 2818.
 13. Sadurski W. Zarządzanie kryzysowe, [online. Dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie: .
 14. System monitoringu i osłony kraju. Ochrona Środowiska XVI. 2003. Dodatek do "Rzeczypospolitej". Nr 60 (6440) z 12.03.2003.
 15. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.
 16. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590.
 17. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym. Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 985 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 roku o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Dz. U. z 2002 r. nr 233, póz. 1955.
 19. Ustawa z dnia 22 sierpnia 2001 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Dz. U. z 2005 r. nr 108, póz. 909 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590.
 21. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1548 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
 23. Wersus. Nauka. Zarządzanie kryzysowe [online. Dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie:.
 24. Zagrożenia [online. Dostęp: 2008-04-08]. Dostępny w Internecie: .
 25. Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych samorządów w dziedzinie remontów i odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych z dnia 23 maja 2006. 2007. Warszawa: MSWiA. Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu