BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chochowski Krzysztof (Wyższ Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Title
Klauzule abuzywne w obrocie nieruchomościami
Abusive Clauses in the Real Estate Turnover
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 23-33, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Klauzule abuzywne, Obrót nieruchomościami, Prawo cywilne, Deweloper
Abusive clauses, Real estate trade, Civil law, Developer
Abstract
Niniejszy artykuł prezentuje rozważania w przedmiocie stosowania przez deweloperów klauzul niedozwolonych. Stanowi próbę określenia istoty klauzul niedozwolonych oraz wskazania tych z nich, które są najczęściej stosowane przez przedsiębiorców na rynku nieruchomości. Przedstawia również zagadnienie kontroli niedozwolonych klauzul stosowanych przez deweloperów na rynku nieruchomości i sposoby przeciwdziałania im. Artykuł ten poddaje ponadto analizie kompetencje Prezesa UOKiK w przedmiocie zwalczania klauzul abuzywnych, które przyznane mu zostały na mocy nowo uchwalonej ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.(abstrakt oryginalny)

This article presents deliberations within the area of applying illicit clauses by developers. It is an attempt to specify the essence of illicit clauses as well as to define those which are most often applied by entrepreneurs on the real estate market. The article also presents the notion of inspecting illicit clauses, being applied by developers on the real estate market plus methods of counteracting them. Moreover, the article analyses the Office of Competition and .Consumer Protection President's competences within the area of fighting abusive clauses which have been awarded to them on the strength of a newly passed law on the Com-petition and Consumer Protection.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniek G. (red.) 2001. Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga trzecia: zobowiązaniu. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. ISBN 83-88296-61-2.
 2. C i eś lak S. 2004. Praktyka organizowania administracji publicznej. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-481-X.
 3. D u n i e w s k a Z. i in. 2002. Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-288-4.
 4. Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych klauzul umownych w umowach zawieranych z konsumentami. Dz. Urz. WE seria L 1993 r. Nr 95.
 5. Jagielska M. 2000. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. "Monitor Prawniczy" nr 9.
 6. Kohutek E. 2000. Kontrola treści ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji kodeksu cywilnego w dziedzinie ochrony konsumenta. "Prawo Bankowe" nr 12.
 7. Lemkowski M. 2002. Materialna ochrona konsumenta. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 3.
 8. Łętowska E. 2000. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 83-7110-747-1.
 9. Lętowska E. 2001. Glosa do wyroku SN z dnia 5 kwietnia 2000 r.. I CKN 621/98. OSP 2001, nr 6.
 10. Olszewski J. 2004. Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 83-7338-073-6.
 11. Rutkowska E. 2000. Ochrona konsumenta usług bankowych przed nieuczciwymi klauzulami w świetle ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego. "Prawo Bankowe" nr 9.
 12. Rutkowska E. 2002. Niedozwolone klauzule umowne w bankowym obrocie konsumenckim. "Prawo Bankowe" nr 7-8.
 13. Rutkowska E. 2003. Ochrona praw klienta w sferze bankowości detalicznej (regulacje prokonsumenckie). "Prawo Bankowe" nr 4.
 14. Szreniawski J., Stelmasiak J. 2002. Zagadnienia ogólne aparatu administracyjnego. W: Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej. Pod red. J. Stelmasiaka, J. Szreniawskiego. Bydgoszcz-Lublin: Oficyna Wydawnicza Brania. ISBN 83-89073-11-0.
 15. Świstak A. 2003. Abstrakcyjna kontrola wzorców umownych w praktyce. "Państwo i Prawo" nr 5.
 16. U r a El., U r a Ed. 2006. Prawo administracyjne. Wyd. 6. Warszawa: Wyd. Prawnicze LexisNexis. ISBN 83-7334-549-3.
 17. Wierzbowski M. (red.). 2000. Prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN. ISBN 83-87558-64-8.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu