BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popławski Łukasz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Title
Zróżnicowanie przestrzenne gmin wiejskich na obszarach chronionych w województwie świętokrzyskim w latach 2004-2006
The Spatial Differentiation of Rural Municipalities in Protected Areas in Świętokrzyskie Voivodeship in 2004-2006
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 151-173, rys., tabl., załącznik, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Obszary wiejskie, Obszary chronione, Zróżnicowanie przestrzenne
Local development, Rural areas, Protected area, Spatial differentiation
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Zachowanie środowiska naturalnego wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii dla trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, nie tylko na obszarach chronionych. Przedstawiono badania taksonomiczne dla gmin wiejskich w województwie świętokrzyskim o przewadze terenów objętych prawną ochroną w zakresie ochrony przyrody. W ramach tych badań, na podstawie dostępnych danych z 50 badanych gmin, przeprowadzono deliminację tych gmin pod kątem rozwoju trzema najbardziej rozpowszechnionymi metodami. Pozwoliło to na uzyskanie informacji, które gminy są najlepiej rozwinięte, a które najsłabiej.(abstrakt oryginalny)

The Świętokrzyski Region includes the Świętokrzyskie mountain range, having an area of 2776 km, and the population of two hundred and twenty-eight thousand people. The Świętokrzyski Region is very interesting owing to its beautiful landscape and many interesting monuments of culture. Forests and mineral resources become its the natural resources of this region. There arę also numerous monuments of Polish history and culture here. These values determine its protective, scientific, tourist and didactic functions. This region has a global system of protective areas, which comprises 62% of total areas. The paper presents an original and as yet unpublished taxonometrical analysis of the economic activity, infrastructure and other factors in the protected area of the Świętokrzyskie voivodeship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk L, Sompolska-Rzechuła A. 2006. Ranking województw Polski pod względem poziomu produkcji artykułów rolniczych. Acta Agraria et Silvestria, Vol. XLVII. Sekcja Ekonomiczna. Kraków: Wyd. PAN Oddział Kraków.
 2. Grabiński T. 1992. Metody aksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 3. Grabiński T.,Wydymus S., Zliaś A. 1989. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Pod red. naukową A. Zeliasia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-08596-7.
 4. Kolenda M. 2006. Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-805-4.
 5. Kozioł J. 2008. Lokalizacja a rozwój gmin wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Łukasza Popławskiego. Kraków: Katedra' Ekonomii Uniwersytetu Rolniczego im. H. KoWątaja. Maszynopis niepublikowany.
 6. Kukuła K. 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13097-0.
 7. Kunasz M. 2006. Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Kopycińskiej. Szczecin: Wyd. Printgroup. ISBN 83-60065-71-3.
 8. Malina A. 2004. Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna: Monografie. ISSN 0209-1674, nr 162. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-7252-200-6.
 9. Nowak E. 1990.Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0689-5.
 10. Ochrona Środowiska 2004. Warszawa: GUS. ISSN 0867-3217.
 11. Siekierski J. 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. ISBN 83-917312-0-0.
 12. Steczkowski J. 1966. Zasady i metody rejonizacji produkcji rolniczej. Warszawa: Wyd. PWRiL.
 13. Steczkowski J., Zeliaś A. 1981. Statystyczne metody analizy cech jakościowych. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0083-8.
 14. Walesiak M. 1996. Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12048-7.
 15. Zeliaś A. (red.) 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-065-8.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu