BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastuszka Sławomir (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Wpływ strategii lizbońskiej na politykę spójności
Impact of the Lisbon Strategy on Cohesion Policy
Source
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 4, s. 38-47
Keyword
Strategia lizbońska, Polityka spójności, Polityka gospodarcza UE, Polityka społeczna UE
Lisbon Strategy, Cohesion policy, Economic policy of the EU, EU social policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przyjęta w 2000 r. strategia lizbońska zawiera propozycję działań mających na celu wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości, gospodarki opartej na wiedzy, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zwiększenia zatrudnienia oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego. Przenikanie celów strategii do unijnej polityki spójności spowodowało redefinicję jej misji. Funkcje egalitarne polityki spójności są uzupełniane przez funkcje prowzrostowe. W prowadzonej dyskusji na temat przyszłości polityki spójności większy nacisk położony na realizację celów lizbońskich będzie argumentem za utrzymaniem jej istotnej pozycji w polityce unijnej, co leży w interesie Polski. Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie procesu ewolucji założeń strategii lizbońskiej oraz skutków przenikania celów lizbońskich do unijnej polityki spójności. (abstrakt oryginalny)

The Lisbon Strategy, which was adopted in 2000, contains proposals of measures which have the purpose of promoting innovation, entrepreneurship, a knowledge-based economy, information and communication technologies, an increase in employment and the improvement of the quality of human capital. The permeation of the strategy's objectives into the EU cohesion policy has resulted in a redefinition of its mission. The egalitarian functions of cohesion policy are supplemented by growth-supporting functions. In the discussion on the future of cohesion policy, greater emphasis on the achievement of the Lisbon objectives will be an argument for maintaining its important position among the Community policies, which lies in Poland's interests. The main objective of this article is to present the evolution process of the assumptions to the Lisbon strategy and the consequences of the permeation of the Lisbon objectives into EU cohesion policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Attali J., Krótka historia przyszłości, Warszawa 2008, s. 11.
 2. Creating an Innovative Europe. Report of the Independent Expert Group on R&D and Innovation appointed Following the Hampton Court Summit and chaired by Mr. Esko Aho, Bruksela 2006, www.eua.be
 3. Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment. Report from the High Level Group by Wim Kok, Luxemburg 2004, s. 20, http://ec.europa.eu
 4. Friedman T.L., The World is Flat. A Brief History of the Twenty-First Century, Nowy Jork 2005.
 5. Główny Urząd Statystyczny, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badan statystycznych z lat 2006-2010, Warszawa 2010, s. 7, www.stat.gov.pl.
 6. Gorzelak G., B. Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000/1, s. 7-24.
 7. Grosse T.G., Co dalej ze Strategią Lizbońską, "Monitor Unii Europejskiej" 2009/12, s. 75-80.
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 9. Kleer J. (red.), Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Warszawa 1998.
 10. Komisja Europejska, Choosing to grow: Knowledge, innovation and jobs in cohesive society. Report to the Spring European Council, 21 March 2003 on the Lisbon strategy of economic, social and environmental renewal, COM (2003) 5, "European Communities" 2003, s. 3-5.
 11. Komisja Europejska, Communication from the Commission to the Spring European Council. Implementing the renewed Lisbon Strategy for growth and jobs - "A year of delivery", COM (2006) 816, Bruksela 2006.
 12. Komisja Europejska, Communication from the Commission to the Spring European Council. Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010). Keeping up the pace of change, COM (2007) 803 final, Bruksela 2007, http://eur-lex.europa.eu
 13. Komisja Europejska, Communication to the Spring European Council. Working together for growth and jobs. A New start for the Lisbon Strategy, COM (2005) 24 final, Bruksela 2005, http://eur-lex.europa.eu
 14. Komisja Europejska, Competitiveness, sustainable development and cohesion in Europe. From Lisbon to Gothenburg, Bruksela 2003.
 15. Komisja Europejska, Employment in Europe. Annex 2. Key Employment Indicators, Bruksela 2006.
 16. Komisja Europejska, Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005-2008), COM (2005) 141 final, Bruksela 2005, http://ec.europa.eu
 17. Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów. Sprawozdanie z realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego na lata 2008-2010, KOM (2008) 881 final, Bruksela 2008, http://eur-lex.europa.eu
 18. Komisja Europejska, Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 final, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu
 19. Komisja Europejska, Wspólne działanie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, COM (2005) 24, Bruksela 2005, http://ec.europa.eu
 20. Label Force Survey, "Eurostat. Newsrelease" 2010/117, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 21. Lorentz W., J. Prus, Pekin stawia na rozwój wiedzy, "Rzeczpospolita" z 27.01.2010 r.
 22. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zintegrowane wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008, Dz. Urz. UE L 205 z 6.08.2005 r., Warszawa 2007, s. 27.
 23. Olbrycht J., Polityka spójności i/lub wzrostu, w: A. Kukliński (red.), Globalizacja Warszawy - Strategiczny problem XXI wieku, Warszawa 2004, s. 371.
 24. Otachel B., Rezultaty spotkania Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 20-21 marca 2003 r. - ocena dotychczasowej realizacji Strategii Lizbońskiej, "Biuletyn Analiz UKIE" 2003/11.
 25. Pastuszka S., Europejska polityka regionalna w województwie świętokrzyskim, Kielce 2008.
 26. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej - www.pfsl.pl
 27. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Prezydencji, Rada Europejska w Brukseli 13-14 marca 2008 r., 7652/1/08, Bruksela 2008,www.consilium.europa.eu
 28. Radło M.J., Strategia Lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, "Rzeczpospolita" z 29-30.01.2005 r.
 29. Science, technology and innovation in Europe, Luksemburg 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 30. Tsoukalis L., Nowa ekonomia europejska, Łódź 1998, s. 242.
 31. Unia chce zmniejszyć o 20 mln liczbę biednych, www.money.pl
 32. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw w UE. Wnioski dla Polski, Warszawa 2006.
 33. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Innowacyjny jednolity rynek - wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 34. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Warszawa 2002, s. 69-85.
 35. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej. Stan debaty, Warszawa 2005, s. 131-141.
 36. Wierzbicki A.P., Wpływ megatrendów cywilizacji informacyjnej na sytuację Polski w początkach XXI wieku, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2000/1-2, s. 4.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu