BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Leszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Title
Wyjściowe definiowanie wartości ekspozycji marki w marketingu sportowym
Initial Designation of the Value of Brand Exposure in Sports Marketing
Source
Marketing i Rynek, 2011, nr 6, s. 27-32, tab.
Keyword
Wartość marki, Marketing sportowy, Badania ankietowe
Brand value, Sports marketing, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie propozycji narzędzi służących do pomiaru nośności marketingowej sportowców. Stosując klasyczną definicję marketingu sportowego, analizie poddano elementy związane z rynkowym uwarunkowaniem pozycji produktów i przedsiębiorstw realizowanych z wykorzystaniem sportowych kanałów nośności marketingowej. Ponieważ koszty marketingu stanowią znaczną pulę wydatków w finansach przedsiębiorstw, istotne staje się poprawne zdefiniowanie celowości tych wydatków oraz ukierunkowanie ich na konkretne dyscypliny sportu (sportowców). Sport jest jednym z najbardziej nośnych medialnie towarów, w związku z czym obecność marketingowa przedsiębiorstw wydaje się celowa dla kształtowania poziomu informacji zarówno o firmie, jak i – przede wszystkim – o jej produktach. Pozabiznesowym celem udziału przedsiębiorstw w sporcie jest działalność sponsorska. W wypadku sportu następuje więc połączenia działalności marketingowej przedsiębiorstwa z działalnością sponsorską. Proponowane w niniejszym artykule narzędzia oceny wartości marki są ujmowane z punktu widzenia podmiotu rozpoczynającego działalność sponsorską. Artykuł omawia propozycję narzędzi pomiaru w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to propose an array of instruments aiming to test the level of marketing popularity of individual athletes. Employing the classical definition of sports marketing, we analyzed certain elements associated with market-conditioning of companies' and products' position via channels of marketing popularity connected with sports. Since marketing costs amount to a significant portion of company expenditures, it is essential to redefine the purpose of such spending and focus it on specific sports disciplines (specific athletes). Since sport is one of the most popular goods in the media, a company's participation in marketing appears to play a key function in defining the information level concerning both the company and, most importantly, its products. A non-business goal of a company's participation in sports is sponsorship. Hence, the sports sphere is where marketing activity and sponsorship meet. The instruments for the assessment of brand value proposed herein are seen from the viewpoint of an entity which is just about to engage in sponsorship. It is in this respect that the article presents its array of proposed evaluative instruments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Balaucci, Marketing in the PC-network, "Brasilian Economical Review" 2007, No. 3.
  2. A. Evans, T. James, A. Tomes, Marketing in UK Sport Associations, "The Services Industries Journal" 1996, April.
  3. M. Maj, Narzędzia wspomagające marketing sportowy. W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Z. Zieliński (red.), Kielce 2010, s. 142.
  4. L. Michalczyk, CSR w pierwszej dekadzie XXI w., "Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie" 2010, nr 3.
  5. L. Michalczyk, Wartościowanie powierzchni reklamowej w sporcie, "Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie" 2010, nr 4.
  6. L. Michalczyk, Wzorce zachowań w zarządzaniu kształtowaniem wizerunku produktu w marketingu i reklamie, "Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie" 2010, nr 1.
  7. www.wikipedia.org, odczyt: 22.12.2010.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu