BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kukuła Karol (Wydział Zarządzania), Surówka-Marszałek Danuta (Wydział Zarządzania)
Title
Symptomy dekapitalizacji majątku trwałego w handlu wewnętrznym
The Symptoms of Fixed Assess Decapitalization in Internal Trade (1976-1986)
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1990, vol. 33, s. 177-192, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Środki trwałe, Baza materialno-techniczna handlu, Handel wewnętrzny
Fixed assets, Material-technical base of trade, Domestic trade
Note
summ., rez.
Abstract
W pracy podjęto próbę analizy stanu środków trwałych, pozostających w dyspozycji jednostek handlu państwowego i spółdzielczego w latach 1976-1986. Celem prowadzonych badań jest pomiar dwu podstawowych zjawisk, określających procesy dekapitalizacji majątku trwałego handlu, a mianowicie ustalenie tempa zmian odnowy środków trwałych oraz określenie stopnia ich zużycia, a także wyznaczenie relacji zachodzących między nimi w analizowanym odcinku czasowym. Kolejnym fragmentem rozważań jest określenie stopnia zgodności punktów zwrotnych, ustalonych dla wartości wskaźników obrazujących procesy dekapitalizacji potencjału materialnego handlu. Badaniami objęto pion handlu państwowego i spółdzielczego, zwracając uwagę na odrębności, jakie zaznaczają się w każdym z tych sektorów gospodarki w procesie odtwarzania majątku trwałego. Jest to tym ważniejsze, iż zarówno handel państwowy, jak i spółdzielczy wykazują zróżnicowany poziom rozwoju bazy materiałowo-technicznej, stąd interesująca wydaje się kwestia, na ile zachodzące procesy odnowy pogłębią jeszcze bardziej dysproporcje występujące w stanie zagospodarowania czynników wytwórczych sfery wymiany. (fragment tekstu)

The paper presents an attempt at the analysis of the condition of fixed assets used by the state and cooperative trade establishments in the period 1976-1986. The objective of the considerations consists in the measurement of two basic phenomena determining the decapitalization processes of fixed assets in trade, i.e. determining the pace of change in fixed assets renewal and the level of their depreciation, as well as defining the relations occurring between them in the analysed period. The following part of analysis is devoted to the determination of conformity level of extreme points calculated for the value of indices reflecting the decapitalization processes of material assets in trade companies. This latter form of analysis allows to determine the dynamics of changes of studied parameters in both vertical sectors of trade. Research was conducted for the total value of fixed assets, and in subdivision into particular groups of assets: buildings and constructions, machines, technical equipment and tools, transport means. The research aimed at finding the regularities ruling the processes of renewal of material potential in analysed vertical sectors of turnover in the period 1976-1986. The suggested research approach will allow to determine the symptoms of accelerating decapitalization of fixed assets in the sphere of exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Boczar K., 1984, Handel w systemie gospodarki narodowej, Warszawa.
  2. Gąska T., 1986, Dekapitalizacja środków trwałych, „Ekonomika i organizacja pracy" nr 2.
  3. Kasiewicz S., 1984, Definicje dekapitalizacji i ich konsekwencje badawcze, „Gospodarka Planowa", nr 5.
  4. Kukuła K., 1988, O kwantyfikacji zmian w wynikach klasyfikacji przez grupowanie, Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych O/PAN w Krakowie.
  5. Kukuła K., Surówka-Marszałek D., 1987, Ewolucja strukturalna inwestycji i środków trwałych w handlu wewnętrznym, „Handel Wewnętrzny" nr 1.
  6. Mała Encyklopedia Ekonomiczna, 1974, PWE, Warszawa.
  7. Środki trwałe w gospodarce, narodowej, 1976, 1986, GUS, Warszawa.
  8. Strużycki M., Czynniki wytwórcze w handlu. Człowiek, organizacja, technika, 1984, Warszawa.
  9. Szulce H., Mruk H., 1987, Tendencje i uwarunkowania rozwoju miejskiego handlu spółdzielczego, „Handel Wewnętrzny" nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu