BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrańska Zofia (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Analiza czynników tempa wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
The Analysis of the Factors of Economic Growth Rate in the European CMEA Countries in the 70-ties and the 80-ties
Source
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1989, vol. 32, s. 81-93, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Współpraca międzynarodowa, Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Analiza statystyczna, Zmienne ekonomiczne
International cooperation, Economic growth, Factors of economic growth, Statistical analysis, Economic variables
Note
summ., rez.
Company
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
Council for Mutual Economic Assistance (CMEA)
Abstract
Przedstawiono zakres badań dotyczących współpracy pomiędzy europejskimi krajami RWPG w zakresie rozwoju sił wytwórczych, współpracy przemysłowej oraz międzynarodowej. Na podstawie wyników analizy realizowanych planów gospodarczych w badanych krajach wskazano osiągnięcia i niepowodzenia w zakresie współpracy i realizacji wspólnych celów. Rozwój gospodarczy w omawianych krajach RWPG w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych charakteryzował się skomplikowanym przejściem z ekstensywnego kierowania gospodarką narodową do kierowania nowoczesnego i intensywnego. W artykule przeprowadzono statystyczną analizę dynamiki tempa wzrostu gospodarczego, która miała na celu wykazanie, w jakim stopniu rozwój gospodarczy poszczególnych krajów RWPG pozwolił na przejście ze wzrostu ekstensywnego w intensywny.

The study points out the research scope concerning the cooperation between European CMEA countries in the field of production forces development, industrial cooperation, and the participation in the world economy. The conducted analysis of the realization of economic plans in the studied countries has indicated both achievements and failures in the cooperation and realization of common goals. There has been conducted a statistical analysis of dynamics and economic growth rate in the CMEA member countries, based on the categories of global product, national income and its growth factors. The analysis of growth rate and dynamics of particular economic variables has been effected by application of development tendency models, correlation and regression functions - which enabled the formulation of conclusions having both analytical and prognostic character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bautina N., Doskonalenie stosunków gospodarczych krajów członkowskich RWPG, Moskwa 1976.
  2. DDR - Wirtschaft, Eine Bestandsaufnahme, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Frankfurt am Mein 1974.
  3. Die Wirtschaft der Europäischen RGW - Länder in den Siebziger Jahren, Acta Oeconomica Pragensia, Praga 1984.
  4. Iskra W., Rozwój przemysłowy krajów RWPG. Studium porównawcze, Warszawa 1967.
  5. Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, praca zbiór., rozdz. IV, Warszawa 1964.
  6. Nasiłowski M., Związki między inwestycjami a wzrostem dochodu narodowego, „Ekonomista" 1984, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0071-674X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu