BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dydkowski Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Tomanek Robert (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Polityka finansowania transportu miejskiego w warunkach unijnej kontroli pomocy publicznej
The Policy of Urban Transport Financing in Conditions the UE Control of the Public Aid
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 7-18, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Transport miejski, Finansowanie inwestycji transportowych, Pomoc publiczna, Zamówienia publiczne, Systemy kontrolne
City transport, Financing transport investments, Public aid, Public procurement, Controlling systems
Note
summ.
Abstract
Transport publiczny w Polska wymaga stałego finansowania ze źródeł publicznych. System finansowania określony w przepisach polityki transportowej miast musi być jednak zgodny z widocznym w UE ograniczeniem dopuszczalności pomocy publicznej. Postępująca liberalizacja i rozwój firm operatorskich powodują, iż dofinansowanie komunalnych operatorów transportu zbiorowego może być uznane za naruszenie zasad wolnego handlu i wymiany pomiędzy krajami członkowskimi. W takiej sytuacji zmiana modelu finansowania transportu miejskiego za pomocą kontraktów (umów) zawieranych w oparciu o procedury zamówień publicznych można uznać za właściwy model publicznego finansowania transportu miejskiego. Ustalenia cen usług na poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów działalności przewozowej firm transportowych jest warunkiem skuteczności takiego rozwiązania. (fragment tekstu)

The urban public transport in Poland requires financing from public sources. It's result public regulations and the transport policy. In conditions of the EU control of the public aid, financing of the transport system is limited. At the same time the liberalization on the urban transport market in Europe is making the public aid ineffective. In such situation, a change of the model of financing the urban transport and using contracts for providing transport services is necessary. Contracts should between authorities and operators be signed as a result of tenders. Establishing prices of services at the level allowing for covering transports expenses is a condition of effectiveness of such system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dydkowski G., Tomanek R., Zasady publicznego finansowania działalności przewozowej PKM Jaworzno Sp. z o.o., Katowice 2006 (materiał niepublikowany).
  2. Komunikacja miejska w liczbach. Dane za 2006 rok, IGKM, Warszawa, maj 2007.
  3. Light Rail and Metro Systems in Europe, ERRAC, Bruksela 2004, http://www.errac.org/docs/ LRailandMetroinEU-042004.pdf, 10.10.2007.
  4. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Mniejsza i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009", Bruksela 2006, C(2006)65/01.
  5. Savas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
  6. Suburban and Regional Railways Landscape in Europe, ERRAC, Brüssel 2006, http:// www.errac.org/docs/Suburban%20and%20Regional%20Railways%20Landscape%20i-n%20Europe.pdf, 10.10.2007.
  7. Tomanek R., Wpływ systemów finansowania na funkcjonowanie i rozwój transportu miejskiego w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria "Transport" 2004, nr 52.
  8. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy publicznej - vademecum, http://ec.europa.eu/comm/ competition/state_aid/overview/index_en.cfm, 10.10.2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu