BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klóska Rafał (Uniwersytet Szczeciński), Czyżycki Rafał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wielowymiarowa analiza statystyczna poziomu rozwoju demograficznego Szczecina na tle innych miast wojewódzkich w Polsce
The Multivariate Statistical Level Analysis of Demographic Development of Szczecin in Comparison with other Voivodship Cities in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 85-92, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Miasto, Województwo, Rozwój demograficzny, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Zmienne ekonomiczne
City, Voivodship, Demographic development, Multi-dimensional statistical analysis, Economic variables
Note
summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Celem artykułu jest statystyczna analiza poziomu rozwoju demograficznego miast wojewódzkich w Polsce. Kolejność poszczególnych miast wojewódzkich ustalono z uwagi na przyjęte kryterium ogólne oraz przeprowadzono analizę skupień w celu wyodrębnienia podgrup podobnych aglomeracji. (fragment tekstu)

Quantitative methods find a great application in analysis processes, diagnoses and economic prognoses by means of description and estimation of forming economic variables in time and space as well as expectations regarding direction and character of changes of these variables are becoming more precise. In the article the level of demographic development of Polish voivodship cities has been analysed. The sequence of individual provinces has been established considering a stated general criterium represented by the suggested variables in the research and cluster analysis has been carried out to isolate subgroups of similar provinces. (abstract original)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Klóska R., Wielowymiarowa analiza statystyczna rozwoju społeczno-gospodarczego Szczecina na tle innych miast wojewódzkich w Polsce". W: Region 2008. Pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  2. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  3. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
  4. Malina A., Analiza czynnikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski, "Przegląd Statystyczny" 2006, nr l, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
  6. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
  7. Rocznik Statystyczny Województw 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
  8. Sokołowski A., Analizy wielowymiarowe, Materiały kursowe Statsoft Polska, Kraków 2005.
  9. Walesiak M.: Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace! Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1993.
  10. Zeliaś A. (red.), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu