BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzepicka Alicja (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Konkurowanie wartością dla klienta
Competing with the Use of Customer Value
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, nr 4/1, s. 157-162, tabl., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wartość dla klienta, Przewaga konkurencyjna, Źródła informacji, Badanie satysfakcji
Value to customer, Competitive advantage, Information source, Satisfaction research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Korzyści, które przynoszą firmom klienci, zwłaszcza ci lojalni klienci sprawiają, że firmy powinny przeciwdziałać utracie klientów, maksymalizując wskaźnik ich utrzymania. Dla przedsiębiorstw działających na współczesnym rynku najpewniejszą drogą do zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej jest robienie najlepiej tego, co jest najważniejsze z punktu widzenia klienta. Wierności klienta nie kupi się ani punktami ani wymyślnymi nagrodami. Współtworzyć rynkowy sukces przedsiębiorstwa może tylko zadowolony i w pełni usatysfakcjonowany klient otrzymujący oczekiwaną przez niego wartość zatem wpisanie wartości dla klienta w koncepcję rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa może stanowić istotną przesłankę w budowaniu długofalowej przewagi konkurencyjnej oraz stać się czynnikiem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The benefits brought to companies by clients, especially by the loyal ones, make the companies prevent the loss of clients by maximizing their retention rate. For the companies operating on the contemporary market the most reliable way to secure their competitive advantage is to perform the best what is the most important from a clients point of view. The customer loyalty will not be bought with points or fancy prizes. Only a pleased and fully satisfied client, who gets the expected value, can co-create a company's market success. Therefore, inscribing customer value into the conception of strategic development of a company may be a significant background in building a long-term competitive advantage and may become a factor contributing to a company's development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dembińska-Cyran L, Hołub-Iwan J., Perenc J. (2004), Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa.
  2. Dobiegała-Korona B. (2010), Istota i pomiar wartości klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Poltext, Warszawa.
  3. Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce (badanie empiryczne), Wyd. SGH, KNoP, (publ. w druku), Warszawa.
  4. Doyle P. (2003), Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
  5. Krzepicka A. K., Czynniki decydujące o trwałości relacji z klientami w badanych firmach; w: Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach
  6. w Polsce (badanie empiryczne), Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.), Wyd. SGH, KNoP, (publ. w druku), Warszawa.
  7. Krzepicka A. K. (2009), Zmiany i tendencje we współczesnym marketingu, w: Nowoczesne systemy zarządzania, Zeszyt Nr 4, WAT, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania, Warszawa.
  8. Mruk H. (2008), Marketing - zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
  9. Prahalad C., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
  10. Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa; za: Woodruff R.: Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage. "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, Vol. 25, No 2, s. 142.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu