BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Procedury zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi w jednostkach samorządu terytorialnego
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 289-296, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Zarządzanie gotówką, Budżet, Polityka budżetowa
Local government, Cash management, Budget, Budgetary policy
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą swoją gospodarkę finansową w oparciu o zgromadzone wolne środki na rachunkach budżetu i w kasie. Środki te stanowią podstawę realizacji zadań, czyli wydatkowania zgodnie z zapisami zawartymi w budżecie. W ujęciu teoretycznym gotówka gromadzona na rachunku bankowym i w kasie jest natychmiastowo wydatkowana. Przy założeniu, że budżet jest wykonywany w 100% w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, na koniec danego roku budżetowego stan gotówki wynikający z realizacji zadań danego roku budżetowego powinien wynosić 0. W praktyce taka sytuacja jednak nie występuje. Odstępstwa należy upatrywać w przedterminowym i nieterminowym regulowaniu zobowiązań wobec budżetu przez podmioty do tego zobowiązane, występowaniu różnych terminów płatności, często nie skorelowanych ze strumieniami dochodów, wreszcie w bieżących decyzjach, w wyniku których powstają strumienie dochodowo-wydatkowe. Jeżeli w budżecie występuje niedopasowanie między strumieniami dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, może nastąpić sytuacja, że dana jednostka samorządu terytorialnego, w ujęciu ogólnym, posiada okresowo wolne środki (gotówkę). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dylewski M., Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym, FNUS, Szczecin 2004.
  2. Dylewski M, Filipiak В., Gorzałczyńska-Koczkodaj M„ Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.
  3. Dylewski M., Planowanie budżetowe jako instrument operatywnego zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 7, US, Szczecin 2005.
  4. Filipiak В., Dylewski M., Zarządzanie Finansami przedsiębiorstwa. Wybrane problemy teorii i praktyki WSAP, Szczecin 2003.
  5. Filipiak В., Gmina na rynku finansowym - szanse i bariery, w: Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. J. Węcławski, UMSC, Lublin 2005 (w przygotowaniu).
  6. Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne, UG, Gdańsk 1999.
  7. Jog V., Suszczyński G, Zarządzania finansami przedsiębiorstwa, СІМ, Warszawa 1993.
  8. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, WWSB, Poznań 2000.
  9. Pakoński K., Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele. Poradnik dla gmin 1, Municipium, Warszawa 2001.
  10. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003, nr 203, poz. 166).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu