BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gurgul Stanisław, Karpiński Ryszard Marek
Title
Wpłata zaliczki na nabycie lokalu mieszkalnego a obowiązek zwrotu bonifikaty udzielonej przez gminę przy sprzedaży lokalu
Payment of an Advance on the Purchase of a Residence in the Light of the Obligation to Repay the Discount Granted by the Municipality when Selling the Property
Source
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 7-8, s. 165-170
Keyword
Nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Gospodarka nieruchomościami, Majątek Skarbu Państwa, Pomoc publiczna, Pomoc finansowa
Real estate, Real estate housing, Real estate economy, State Treasury asset, Public aid, Financial aid
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obowiązek zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminnych lub Skarbu Państwa jest w różny sposób interpretowany przez organy administracji publicznej, a także przez sądy powszechne. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem są rozbieżności dotyczące przepisów regulujących zwrot bonifikaty udzielonej przy nabyciu lokalu mieszkalnego. Artykuł porusza zagadnienia związane ze zwolnieniem z obowiązku zwrotu bonifikaty z tytułu nabycia innego lokalu mieszkalnego. Ponadto zawiera stanowisko Autorów na temat wpływu, jaki na obowiązek zwrotu bonifikaty mają wpłata zaliczki na nabycie innego lokalu, konieczność wydatkowania całości środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz kolejności czynności prawnych zbycia i nabycia lokali mieszkalnych. (abstrakt oryginalny)

The obligation to repay a discount, which was granted at the time of sale of municipal or State Treasury real property, is interpreted in various ways by the bodies of public administration and by the common courts. The discrepancies regarding the laws governing the repayment of discounts granted on the purchase of a residence are a particularly unfavorable phenomenon. The article discusses the issues related to the exemption from the obligation to repay the discount as a result of the purchase of another residence. It also contains the position of authors on the impact which the obligation to repay the discount has on the payment of an advance on the purchase of another property, the need to spend all funds received from the sale of a residence and the order of the legal transactions of the sale and purchase of the dwellings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu