BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Dzierżawa nieruchomości gminnych jako środek realizacji funkcji metropolitarnych w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego
Commune Holdings as a Means of Realization of Metropolitan Functions in the Outer Zone of the Szczecin Metropolitan Area
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 185-200, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Gmina, Dochody gminy, Gospodarka nieruchomościami, Dzierżawa gruntów, Strategia rozwoju gminy
District, Local revenues, Real estate economy, Land lease, District development strategy
Note
summ.
Abstract
Na potrzeby pracy dokonano analizy wszystkich umów dzierżaw gruntów gminnych z lat 2003-2006 w gminach bezpośrednio przyległych do miasta Szczecina, czyli gminach: wiejsko-miejskich Police, Gryfino, Goleniów; wiejskich: Kobylanka i Stare Czarnowo oraz wiejskich przygranicznych: Kołbaskowo i Dobra Szczecińska. Poza konstrukcją umów z punktu widzenia realizacji funkcji metropolitalnych przeanalizowano również liczbą zawieranych umów, powierzchnią oddawanych w dzierżawę gruntów oraz roczne dochody gmin z tytułu dzierżawy. Wyniki uzupełniono analizami gminnych strategii rozwoju oraz wywiadami bezpośrednimi przeprowadzonymi wśród urzędników badanych gmin zajmujących się gospodarką nieruchomościami. (fragment tekstu)

Each metropolitan area is divided into the centre, i.e. the main town and into the outer zone consisting of communes directly adjacent to the main town or in any other way functionally linked to it. The realization of metropolitan functions in the outer zone of the metropolitan area significantly affects the developing capability of the area. One of the cooperation fields within the metropolitan area can be the management of holdings, particularly the ones the owners of which are individual communes (i.e. the commune holdings). The analysis of the leased commune land contracts in the outer zone of the Szczecin Metropolitan Area over 2003-2006 leads to the thesis that a lease constitutes a significant but unused instrument of the coordination of metropolitan coordination. Particularly in the case of the examined rural - municipal communes in which the area of commune holdings is large, the appropriate construction of lease contracts may affect the development of economic and tourists metropolitan function. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gontarski Z., Obszary metropolitalne w Polsce, PAN, Warszawa 1980.
  2. Lendzion J., Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej państwa. Ekspertyza przygotowana na zamówienie Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy dla potrzeb tworzenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Gdynia 2004.
  3. Mejszelis M., Rynek nieruchomości gruntowych a rozwój gospodarczy gmin, Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2004.
  4. Pietraszek B., Różnorodność płaszczyzn problemowych przy opracowaniu strategii rozwoju lokalnego. W: M. Adamowicz (red.), Strategie rozwoju lokalnego, t. I, Aspekty instytucjonalne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
  5. Stempka-Jaźwińska C., Umowa dzierżawy nieruchomości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1981.
  6. Szachułowicz J., Krassowska M., Łukaszewska A., Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2003.
  7. Topczewska T., Siemiński W., Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warszawa 2003.
  8. Wolaniuk A., Funkcje metropolitalne Łodzi i ich rola w organizacji przestrzennej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1997.
  9. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J., Gospodarka nieruchomościami, Gali, Katowice 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu