BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluciński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Stan obecny i perspektywy rozwoju gospodarki morskiej miasta Szczecin
Present Status and Prospects for Development of Maritime Economy of the City of Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 201-222, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Gospodarka morska, Transport morski, Rynek pracy, Analiza SWOT
Maritime economy, Sea transport, Labour market, SWOT analysis
Note
summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę sektora gospodarki morskiej w Szczecinie. Szczegółowo omówiono najbardziej dynamicznie rozwijające się elementy szczecińskiej gospodarki morskiej tj. transport morski. Podjęto próbę oceny znaczenia gospodarki morskiej dla miasta i jego mieszkańców. Zawarto również identyfikację uwarunkowań i kierunków dalszego rozwoju gospodarki morskiej w Szczecinie.

The article presents general characteristics of the maritime economy sector in Szczecin. Detailed insight has also been made into the most dynamically developing parts of maritime economy ie. sea shipping. An attempt to assess the significance of the maritime economy for the city and its inhabitants has been undertaken. The article is concluded with identification of conditions and directions of further development of the maritime economy in Szczecin. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Materiały wewnętrzne PŻM.
  2. Materiały wewnętrzne ZMPSiŚ SA.
  3. Pluciński M., Rola gospodarki morskiej, w tym portowej, we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym Szczecina. W: Transport morski i lotniczy w obsłudze pasażerskiego. Implikacje dla regionów, red. A. Panasiuk i M. Pluciński, Wy Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  4. Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2007, GUS, Szczecin 2007.
  5. Strategia rozwoju sektora transportu województwa zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin 2008.
  6. Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu na lata 2007-2020, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Szczecin 2007.
  7. Suykens R, The City and its Ports - an Economic Appraisal, "Geoforum" 1989, vol. 20, nr4.
  8. Uchwała nr L/709/94 Rady Miejskiej w Szczecinie, DzU Szcz. nr 9, poz. 72, zm.: nr 16, poz. 160.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu