BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starowicz Wiesław (Politechnika Krakowska)
Title
Uspokojenie ruchu jako ważny instrument poprawy jakości życia mieszkańców miast
Traffic Calming as an Important Measure for Improvement of Life Quality of the Inhabitants of Cities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 30, s. 241-259, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie
Keyword
Planowanie przestrzenne miasta, Ruch drogowy, Zarządzanie ruchem drogowym, Jakość życia
Town spatial planning, Road traffic, Road traffic management, Quality of life
Note
summ.
Abstract
W artykule sformułowano ogólne założenia uspokojenia ruchu w miastach oraz określono instrumenty wpływające na jego uspokojenie. Wśród nich wyróżniono funkcjonalną hierarchizacją sieci drogowo-ulicznej, zarządzanie dostępnością dróg i ulic, ustanawianie stref prędkości oraz zapewnienie bezpiecznej prędkości. We wdrażaniu projektów uspokojenia ruchu wskazano też rolę środków planistycznych i infrastrukturalnych, tj. strefowanie prędkości i dobór rozwiązań skrzyżowań. Pokazano również rolę planowania przestrzennego w uspokojenia ruchu. (fragment tekstu)

The basic assumptions of traffic calming in the city that relay on creation of road environment using planning and engineering measures, to achieve complex effect of road safety improvement, decrease of transport arduousness, improve public space in the urban areas and this way to improve the quality of citizens life. In particular the approach to traffic calming using planning and engineering measures have been developed. The conditions for implementation of projects for traffic calming have been described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu, WKŁ, Warszawa 1997.
 2. Gaca S., Badania prędkości pojazdów i jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, seria "Inżynieria Lądowa" 2002, nr 75.
 3. Kempa J., Stanek M., Skuteczność wybranych urządzeń spowalniających ruch, "Transport Miejski i Regionalny" 2007, nr 10.
 4. Local Transport Note 01/07 Traffic Calming, United Kingdom Department for Transport, Department for Regional Development (Northern Ireland), Scottish Executive Welsh Assembly Government, Crown 2007.
 5. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" Sp. z o. o., Kraków 2008.
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych (DzU 1999, nr 43, poz. 430).
 7. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
 8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003, nr 80, poz. 717).
 9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: DzU 2005, nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
 10. Zamkowska S., Przeciwdziałanie kongestii w miastach, "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 11.
 11. Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego "EKKOM" Sp. z o. o., Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu