BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluzek Marta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Konkurencja podatkowa a wzrost gospodarczy w gospodarce globalnej
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 403-411, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wzrost gospodarczy, Globalizacja gospodarki, Obciążenia podatkowe, Zwolnienia podatkowe, Konkurencyjność międzynarodowa
Economic growth, Economic globalization, Tax burdens, Tax exemption, International competitiveness
Abstract
Przedmiotem opracowania będzie przedstawienie przesłanek przemawiających za wykorzystaniem konkurencji podatkowej przez gospodarki rozwijające się. Kraje rozwijające się powinny stosować odpowiednie instrumenty podatkowe, aby zapewnić napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich, a co za tym idzie - innowacji i najnowszych osiągnięć technologicznych, co jest kluczem do wzrostu gospodarczego tychże krajów i wzrostu gospodarczego w ujęciu globalnym. Takie podejście do problemu wymaga jednak aprobaty dla zjawiska pogłębiającej się konkurencji podatkowej na świecie, szczególnie ze strony państw rozwiniętych, i odstąpienie przez te ostatnie od wykorzystywania konkurencji podatkowej do realizacji własnych celów. W dobie rosnącej globalizacji, głównie za sprawą przedsiębiorstw wielonarodowych, systemy podatkowe nadal pozostają krajowe. Korzyści osiągane przez kraje rozwijające się dzięki stosowaniu konkurencji podatkowej mogą skutkować zmniejszeniem wpływów podatkowych do budżetów państw rozwiniętych. Dlatego zjawisko konkurencji podatkowej jest przedmiotem dyskusji zarówno polityków, jak i ekonomistów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gaji N., Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa 1992.
 2. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 3. http://www.foreignpolicy.com/story/files/story2493.php
 4. Kalecki M., Teoria dynamiki gospodarczej. Rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1986.
 5. Luc S., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, SGH, Warszawa 2000.
 6. Margalioth Y., Tax Competition, Foreign Direct Investments and Growth: Using the Tax System to Promote Developing Countries, „Virginia Tax Review" 2003, Vol. 23:157.
 7. Michalet C.A., Transnational corporations and the changing international economic system, w: Trade and Investment Policy, Vol. 1, red. XL. Brewer, An Elgar Reference Collection, Cheltenham UK 1999.
 8. Nojszewska E., Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, SGH, Warszawa 2002.
 9. Paulre В., Is the New Economy a Useful Concept?, Matisse UMR CNRS No 8595, July 2000.
 10. Pinto C, Tax Competition and EU Law, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2003.
 11. Soubbotina T.P., Sheram K.A., Beyond Economic Growth, The World Bank, Washington 2000.
 12. World Investment Report, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, New York-Geneva 2004.
 13. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 14. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu