BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kożuch Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zakres i narzędzia regionalnej polityki przemysłowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 726, s. 53-60, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw
Keyword
Polityka przemysłowa, Polityka regionalna, Rozwój przemysłu, Materiały konferencyjne
Industrial policy, Regional policy, Industry development, Conference materials
Abstract
Polityka regionalna pierwszych pięciu lat transformacji systemu gospodarczego w Polsce kształtowała się pod wpływem silnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Brak drastycznych dysproporcji międzyregionalnych oraz koncentracja uwagi rządu na wdrażaniu programu stabilizacji spowodowały, że w latach 1990-1992 polityka regionalna przejawiała się wyłącznie w działaniach adresowanych do regionów szczególnie zagrożonych wysokim bezrobociem. Wejście gospodarki na ścieżkę wzrostu od 1993 roku i ujawnienie się znacznych różnic regionalnych w aktywności gospodarczej oraz ewolucja poglądów na rolę państwa w gospodarce rynkowej i silny wpływ uwarunkowań zewnętrznych spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania polityką regionalną. Wynikające z dotychczasowych doświadczeń wnioski wskazują konieczność włączenia polityki regionalnej w główny nurt prac nad długookresową strategią dla Polski oraz stworzenia warunków do jej decentralizacji i rozwoju instytucji wspomagających rozwój regionów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Libich J.: Restrukturyzacja regionów zacofanych i walka z bezrobociem. "Gospodarka Narodowa", 1991, nr 4.
  2. Pietrzyk J.: Sterowanie rozwojem regionalnym we Francji. KPZK, PWN, Warszawa 1992, s. 8.
  3. Rybicki M.: Kierunki polityki regionalnej w latach 1992-1994. "Gospodarka Narodowa", 1993, nr 2.
  4. Rybicki M.: Zasady i kierunki polityki regionalnej w Polsce. Materiały z seminarium (maszynopis), AE Kraków 1995.
  5. Wieczorkowska A.: Od Polski A do C. "Nowe Życie Gospodarcze", 1995, nr 28.
  6. Winiarski B. (red.): Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej. "Ossolineum" 1992, s.10.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu