BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyński Wacław
Title
Wzrost gospodarczy a transformacja ustrojowa (Polska pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 11-25
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Polityka gospodarcza, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Materiały konferencyjne
Economic growth, Economic development, Economic policy, Systemic transformations in the economy, Conference materials
Abstract
Celem tego szkicu jest przedstawienie m.in.: a) rekonstrukcji właściwości i przyczyn wzrostu gospodarki polskiej ostatnich lat, b) ukazanie słabych punktów i zagrożeń tego pozytywnego procesu, c) próba sformułowania postulatów wobec polityki gospodarczej (zwłaszcza ustrojowej), warunkujących dokonywanie należytego wyboru oraz końcowy sukces transformacji. Opracowanie to nie pretenduje natomiast do prezentacji szczegółowej dokumentacji statystycznej omawianych procesów, odsyłając Czytelnika do coraz liczniejszych publikacji Centralnego Urzędu Planowania, Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego, a zwłaszcza Biuletynów Koniunktura Gospodarcza Polski, wydawanych przez Centrum im. Adama Smitha. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Majewska T.: Sytuacja gospodarcza Polski w roku 1994 na tle krajów Europy środkowej i Wschodniej. "Gospodarka Narodowa" nr 8-9/1995, tabl. 4, s. 54.
  2. Waigel T.: Dauerhafter Wohlstand erfordert vorübergehend Verzicht (Trwały dobrobyt wymaga przejściowo wyrzeczeń), "Journal für Deutschland", nr 2/1993, s. 8.
  3. Wilczyński W., Transformacja gospodarki polskiej po pięciu latach 1989-1994, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt 3/1994, s. 63-76.
  4. Wilczyński W.: Rynek [w:] Encyklopedia biznesu, t. 2, s. 822, Warszawa 1995.
  5. Winiecki J.: Instytucjonalne bariery rozwoju gospodarczego - Polska niezakończona transformacja. (Zeszyty Centrum im. A. Smitha numer specjalny, czerwiec 1995, s. 1-2).
  6. Zieliński M.: Sytuacja makroekonomiczna. "Koniunktura gospodarcza Polski", Biuletyn Centrum im. A. Smitha nr 2 (6) 1995, s. 9-10.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu