BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukawer Edward
Title
Dylematy polityki fiskalnej i pieniężnej w procesie transformacji systemowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 724, s. 37-54
Issue title
Ekonomiczne aspekty transformacji gospodarczej w Polsce
Keyword
Polityka finansowa, Polityka pieniężna, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Polityka gospodarcza, Materiały konferencyjne
Financial policy, Monetary policy, Systemic transformations in the economy, Economic policy, Conference materials
Abstract
W kontekście polityki fiskalnej i pieniężnej można mówić o wielkiej różnorodność zagadnień; Mamy tu mianowicie na myśli problematykę budżetu, banków, rynku kapitałowego, pieniądza, stopy procentowej i inflacji, oraz stosunków finansowych z zagranicą. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L.: Fundamenty i nonsensy, "Gazeta Wyborcza", nr 153 (1232) A z 3-4.07.1993.
 2. Balcerowicz L.: Między błędnym kołem a kołem sukcesu, "Gazeta Wyborcza", nr 303 (1076) A z 28.12.1992.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1992, s. 284.
 4. Beksiaki J.: Coś gorszego niż deficyt. "Gazeta Wyborcza", nr 9 (1088) A z 12.01.1993.
 5. Belka M., Dębska M., Wołowicz J.: Rynek kapitałowy, [w:] CUP, Polska 1989-1993. Reforma gospodarcza - przekształcenia strukturalne, "Gospodarka Narodowa", nr 11 (47) z 1993, z. 46, s. 35, 37.
 6. Belka M.: Wokół kontrowersji w polityce pieniężnej, "Życie Gospodarcze", ar 40 z 2.10.1994, s. 7.
 7. Bożyk P.: Ewolucyjny wariant transformacji powiązań zewnętrznych, "Ekonomista", nr 3 z 1993, s. 289.
 8. Bugaj R., Kowalik T.: Ryzykowny eksperyment, "Życie Gospodarcze", nr 8 (2756) z 21.02.1993.
 9. Bugaj R.: Budżet dochodami stoi. "Gazeta Wyborcza", nr 229 (1002) A z 29.09.1992 r.
 10. Chrościcki T.: Sytuacja gospodarcza Polski w końcu 1993 roku, "Gospodarka Narodowa", nr 2 (49) z 1994, s. 42.
 11. Dąbrowski M.: Coś za coś. "Życie Gospodarcze", nr 51-52 (2747-2748) z 20-27.12.1992.
 12. Dąbrowski M.: Czułem podskórnie... "Życie Gospodarcze", nr 20 z 15.05.1994, s. 41.
 13. Dąbrowski M.: Pamflet pełen sprzeczności, "Gazeta Wyborcza", nr 55 (1134) A z 6- 7.03.1993.
 14. Dąbrowski M.: Przestroga, "Życie Gospodarcze", nr 41 (2737), z 11.10.1992.
 15. Dembiński P., Vauthey P.: Rola Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w procesie przekształceń systemowych, "Ekonomista", nr 5-6 z 1993, s. 737.
 16. Dobroczyńska A., Juchniewicz L.: (przy współpracy M. Przybysza), Finansowe aspekty przekształceń własnościowych, [w:] Studia nad procesem transformacji systemowej w Polsce, pod red. A. Łukasiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992, s. 91.
 17. Domański S., Kopczyńska L., Romanowski A., System cen, [w:] CUP, Polska 1989-1993. Reforma gospodarcza - przekształcenia strukturalne, "Gospodarka Narodowa", nr 11 (47) z 1993, z. 46, s. 17.
 18. Eysymontt J.: Dylematy budżetowe, "Gazeta Wyborcza", nr 30 (1109) A z 5.02.1993 r.
 19. Fedorowicz Z.: O założeniach polityki pieniężnej, "Życie Gospodarcze", nr 6 z 6.02.1994 r., s. 13.
 20. Felbur S.: Przesłanki i kierunki antyrecesyjnej polityki gospodarczej, "Gospodarka Narodowa", nr 10-11 (34-35) z 1992, s. 20.
 21. Gomułka S.: Budżet a inflacja: średniookresowy model i symulacje. "Ekonomista", nr 2 z 1993 r., s. 171.
 22. Gomułka S.: Koniec życia ponad stan., "Życie Gospodarcze", nr 22 (2770) z 30.05.1993 r.
 23. Gotz-Kozierkiewicz D., Małecki W.: Kurs walutowy i zadłużenie zagraniczne w procesie osiągania równowagi pieniężnej. "Ekonomista", nr 5-6 z 1993 r., s. 608-609.
 24. Gotz-Kozierkiewicz D.: Polityka kursu walutowego a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" nr 5-6 z 1992, s. 634, 640, 652, 653.
 25. Gotz-Kozierkiewicz D.: Deficyt budżetowy a inflacja, "Życie Gospodarcze", nr 4 z 23.01.1994, s. 42.
 26. Gotz-Kozierkiweicz D.: Wzór dla programów stabilizacyjnych? "Życie Gospodarcze", nr 35 (2731) z 30.08.1992.
 27. Gronkiewicz-Waltz H.: Pieniądz i banki pod specjalnym nadzorem, "Życie Gospodarcze", nr 24 (2772) z 13.06.1993.
 28. Hausner J., Owsiak S.: Kryzys finansów państwa w procesie systemowej transformacji na przykładzie Polski, Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa 1992, s. 9.
 29. Herer W., Sadowski W.: Blokada inflacyjna - poszukiwanie wyłomu, "Życie Gospodarcze", nr 7 (2755) z 14.02.1993.
 30. Hübner D.: Zmiany ogólnej aktywności gospodarczej w 1993 r., "Gospodarka Narodowa", nr 3 (50) z 1994 r., s. 5.
 31. Hume I. : Jak sfinansować rozwój? "Życie Gospodarcze", nr 19 z 8.05.1994, s. 8.
 32. Jaślan M.: Czy umiemy korzystać z pomocy? "Życie Gospodarcze", nr 35 (2731) z 30.08.1992.
 33. Kaleta J.: Polityka pieniężna NBP, "Życie Gospodarcze", nr 43 z 23.10.1994, s. 27.
 34. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C.: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ 'Solidarność', Gdańsk 1991, s. 334.
 35. Klimiuk Z.: Alokacja kapitału poprzez sektor bankowy. Uwarunkowania systemowe i instytucjonalne, "Gospodarka Narodowa", nr 12 (36) z 1992, s. 18.
 36. Kołodko G.: Stabilizacja, recesja i wzrost w gospodarce posocjalistycznej, cz. I, "Ekonomista", nr 5-6 z 1992, s. 620-621.
 37. Kotowicz J.: Inwestycje 1993, cz. I, "Życie Gospodarcze", nr 17 z 24.04.1994 r., s. 51.
 38. Kotowicz J.: Inwestycje czynnikiem przekształceń strukturalnych gospodarki, "Gospodarka Narodowa", nr 10-11 (34-35) z 1992, s. 54.
 39. Kowalska M., Jaziorański T., Tak trzymać... (Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ekonomicznej), "Życie Gospodarcze", nr 17 (2009) z 29.04.1990.
 40. Koźmiński A.: Nie każdy pieniądz grozi inflacją, "Gazeta Wyborcza", nr 207 AK z 3.09.1992.
 41. Kropiwnicki J.: Transformacja systemowa, [w:] CUP, Polska 1989-1993. Reforma gospodarcza - przekształcenia strukturalne, "Gospodarka Narodowa", nr 11 (47) z 1993, z. 46, s. 4.
 42. Kuczyński W.: Czystka a nie recesja, "Gazeta Wyborcza", nr 2 (1005) A z 2.10.1992.
 43. Lipiński J.: Czy zmniejszać deficyt? cz. 1, "Życie Gospodarcze", nr 15 (2763) z 11,04.1993 r.
 44. Lutkowski K.: Nie eksperymentować. "Życie Gospodarcze", nr 31 z 31.07.1994, s. 40-41.
 45. Misiak M.: Tendencje i krótkookresowe przewidywania w gospodarce polskiej, Warszawa 1992, s. 1 (maszynopis powielany).
 46. Możejko E.: Finał rokowań z wierzycielami, "Życie Gospodarcze", nr 39 z 25.09.1994, s. 25-26.
 47. Możejko E.: Znośny ciężar długu, "Życie Gospodarcze", nr 27 z 3.07.1994, s. 30.
 48. Mujżel J.: Analiza przekształceń systemowo-instytucjonalnych w gospodarce polskiej w I i II roku jej przebudowy. Raport z badań, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1992, s. 59-60 (maszynopis powielany).
 49. Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Instytut Kształcenia Ekonomicznego przy PTE, Wydawnictwo KeyTex, Warszawa 1992, s. 215.
 50. Nieckarz S.: Czy kryzys rynku kredytowego? "Życie Gospodarcze", nr 38 z 18.09.1994, s. 26.
 51. Noga A., Szczepański J., Włodarczyk W.: Możliwości zmian polityki stabilizacyjnej i polityki przemysłowej w Polsce, Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 1993 r., s. 20.
 52. Orłowski L.: Inflacja w Polsce w okresie 1990-1991, "Gospodarka Narodowa", nr 3 (39) z 1993, s. 29.
 53. Porwit K.: O strategii rozwojowej i warunkach jej powodzenia, "Gospodarka Narodowa", nr 10-11 (34-35) z 1992.
 54. Rapacki R.: Społeczno-polityczne uwarunkowania i konsekwencje procesu transformacji systemowej w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 1 (48) z 1994, s. 9-10.
 55. Rosati D.: Czy koniec recesji, cz. 2, "Życie Gospodarcze", nr 5 (2753) z 31.01.1993.
 56. Rosati D.: Przerywany dialog. "Życie Gospodarcze", nr 17 z 24.04.1994, s. 19.
 57. Rutkowski J.: Sterowanie obiegiem pieniężnym i kredytem, "Życie Gospodarcze", nr 21 z 22.05.1994 r., s. 37.
 58. Sadowski Z.: Jak to z dekretami ładnie, "Życie Gospodarcze", nr 6 (2754) z 7.02.1993 r.
 59. Sadowski Z.: Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski, "Ekonomista", nr 2 ż 1993, s. 152.
 60. Sadowski Z.: Polska gospodarka. Stan i perspektywy, "Życie Gospodarcze", nr 45 (2793) z 7.11.1993 r.
 61. Sadowski Z.: Trzy duże poprawki, "Polityka", nr 3(1811) z 18.01.1992.
 62. Sopoćko A.: O założeniach polityki pieniężnej, "Życie Gospodarcze", nr 6 z 6.02.1994, s. 13.
 63. Szpringer Z.: Ceny w procesie transformacji, "Życie Gospodarcze", nr 19 (2715) z 10.05.1992.
 64. Sztyber W.: Denominacja? "Życie Gospodarcze", nr 42 z 16.10.1994, s. 24.
 65. Topiński A., Oszczędzać, a nie drukować, "Gazeta Wyborcza", nr 240 (1013) A z 12.10.1992.
 66. Topiński A.: Polityczne bariery gospodarki., "Gazeta Wyborcza", nr 258 (1031) A z 2.11.1992 r.
 67. Topiński A.: Problemy bankowe, "Gazeta Wyborcza", nr 62 (1141) A z 15.03.1993.
 68. Topiński A.: Radykalna zmiana, "Życie Gospodarcze", nr 5 z 30.01.1994, s. 7.
 69. Trzeciakowski W.: Dylematy transformacji. "Życie Gospodarcze", nr 7 z 13.02.1994, s. 40.
 70. Upława S.: Kierunki przezwyciężania finansowych barier rozwoju przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 10-11 (34-35) z 1992, s. 22.
 71. Wernik A.: Deficyt mniejszy o 20 bilionów, "Życie Gospodarcze", nr 7 z 13.02.1994 r., s. 22.
 72. Wernik A.: Jaki wzrost? "Życie Gospodarcze", nr 28 (2776) z 11.07.1993 r.
 73. Wernik A.: System budżetowy, [w:] CUP, Polska 1989-1993. Reforma gospodarcza - przekształcenia strukturalne, "Gospodarka Narodowa", nr 11 (47) z 1993, z. 46.
 74. Wilczyński W.: Losy polskiej transformacji, "Życie Gospodarcze", nr 45 (2793) z 7.11.1993.
 75. Wojtyna A.: Darmowy lunch, "Życie Gospodarcze", nr 33 z 14.08.1994, s. 44, 45.
 76. Wojtyna A.: Dlaczego bank centralny powinien być niezależny? cz. 1. Kury znoszą złote jaja, "Życie Gospodarcze", nr 27 z 3.07.1994, s. 46, cz. 5.
 77. Wojtyna A.: Nieprzyjemna arytmetyka, "Życie Gospodarcze", nr 32 z 7.08.1994, s. 46, 47; cz. 6.
 78. Wyczałkowski M.: Gra na różnych instrumentach, "Polityka", nr 6 (1971) z 11.02.1995, dodatek: Polityka. Finanse, nr 2(29), luty 1995, s. II.
 79. Wyżnikiewicz D.: Scenariusz zadłużenia Polski, [w:] Warianty rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski i innych państw oraz ich wpływ na strategię gospodarczą, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem przy AE w Krakowie, Kraków 1992, s. 20.
 80. Zienkowsk L.: Czy można już być optymistą? "Życie Gospodarcze", nr 11 (2759) z 14.03.1992.
 81. Zienkowski L.: 8 x nie, 4 x tak, "Życie Gospodarcze", nr 51-52 (2747-2748) z 20- 27.12.1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu