BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska Anna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Posacka Katarzyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Wpływ wybranych parametrów ekonomicznych na wzrost konkurencyjności banków komercyjnych w Polsce w latach 1996-2003
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 225-234, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Konkurencyjność banków, Banki komercyjne, Modele ekonomiczne
Banks' competitiveness, Commercial banks, Economic models
Abstract
W modelu wykorzystanym w artykule analizie poddano cztery banki, a mianowicie ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Kredyt Bank S.A. oraz Bank BPH S.A. Podmioty te należą do najbardziej interesujących instytucji bankowych w Polsce ze względu na głęboką restrukturyzację, którą przeszły w ostatnich kilkunastu latach. Rozważania ograniczono do okresu 1996-2003, kiedy to mieliśmy do czynienia z intensywną dynamiką analizowanych wielkości. W artykule suma bilansowa ujęta została jako funkcja liczby placówek oraz wielkości zatrudnienia. Zbadano, jaki wpływ na tempo zmian wartości sumy bilansowej mają: tempo zmian liczby placówek, tempo zmian wielkości zatrudnienia, tempo zmian liczby placówek oraz wielkości zatrudnienia równocześnie. W rozważaniach zaniedbano wpływ innych czynników ekonomicznych na badane parametry. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bank depozytowo-kredytowy, red. B. Kosiński, A. Nowak, Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2004.
  2. Ignatczyk W., Chromińska M., Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2004.
  3. Jackowicz K., Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, WSPiZ, Warszawa 2004.
  4. Janc A., Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa 2004.
  5. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, AE we Wrocławiu, Wrocław 1995.
  6. Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, UG, Gdańsk 2002.
  7. Sobczyk M., Statystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  8. Szelągowska A., Kapitał zagraniczny w polskich bankach, Poltext, Warszawa 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu