BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klusek Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - stan, wartość, dynamika zmian
Land Forming Agricultural Property Reserve of the State Treasury - Current Condition, Value, Changes
Source
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 4, s. 168-185, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Gospodarka nieruchomościami, Skarb Państwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Grunty rolne, Gospodarka gruntami
Real estate economy, State Treasury, Agricultural Property Agency of the State Treasury, Arable land, Land economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podział mienia państwowego, jaki dokonał się w Polsce po 1990 roku ma swoje odzwierciedlenie w aktach normatywnych regulujących gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa. Nieruchomości te, w zależności od rodzaju i przeznaczenia, znalazły się w różnych zasobach. W przypadku nieruchomości rolnych w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), którym obecnie gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Jednym ze składników mienia, będącego w gestii ANR, są grunty. W ujęciu dynamicznym zmienia się ich powierzchnia, struktura i wartość. Zagadnienia z tym związane są przedmiotem niniejszego opracowania. (abstrakt oryginalny)

The allocation of the state property accomplished in Poland after 1990 is mirrored in the legal framework that currently regulates the management of real estate belonging to the State Treasury. Depending on their type and use individual realties have been allocated to different structures. Agricultural realties have been allocated to the Agricultural Property Reserve of the State Treasury (ZWRSP), which is now being managed by the Agricultural Property Agency (ANR). Land is one of the components of property under the ANR governance. Over the years the area, the structure and the value of that land have undergone changes which constitute the core of this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. "Biuletyn Informacyjny" 4, 2007. MRiRW i ARiMR, Warszawa.
 2. "Biuletyn Informacyjny" 7-8, 2008a. MRiRW i ARiMR, Warszawa.
 3. "Biuletyn Informacyjny" 10, 2008b. MRiRW i ARiMR, Warszawa.
 4. "Biuletyn Informacyjny" 3-4, 2009. MRiRW i ARiMR, Warszawa.
 5. "Biuletyn Informacyjny" 1-2, 2010a. MRiRW i ARiMR, Warszawa.
 6. "Biuletyn Informacyjny" 3, 2010b. MRiRW i ARiMR, Warszawa.
 7. "Biuletyn Informacyjny" 4, 2010c. MRiRW i ARiMR, Warszawa.
 8. "Biuletyn Informacyjny" 6, 2010d. MRiRW i ARiMR, Warszawa.
 9. "Biuletyn Informacyjny" 7-8, 2010e. MRiRW i ARiMR, Warszawa.
 10. Cymerman R" Jesiotr G., Jesiotr M., 2008: Gospodarka nieruchomościami. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 11. Klusek T., 2008: Sprzedaż i dzierżawa gruntów z Zasobu WRSP w trybie przetargu ograniczonego - skala i ocena zjawiska. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 10, 1: 164-169.
 12. Klusek T" 2009: Działania Agencji Nieruchomości Rolnych związane z realizacją ustawy zabużańskiej. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 11, 5: 143-148.
 13. Pessel R., 2008: Nieruchomości Skarbu Państwa. LexisNexis, Warszawa.
 14. Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1999 roku, 2000. AWRSP, Warszawa.
 15. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2009 roku, 2010. ANR, Warszawa.
 16. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów. Dz.U. z 2003 r. nr 140, poz. 1350.
 17. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, 2004. IERiGŻ, Warszawa.
 18. Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2008 roku, 2009. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. z 2004 r. nr 16, poz. 93.
 20. Ustawa z dnia 28 września 1991a r. o lasach. Dz.U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zm.
 21. Ustawa z dnia 19 października 199Ib r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. z 2007 r. nr 231, poz. 1700.
 22. Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Dz.U. z 2005 r. nr 41, poz. 398 ze zm.
 23. Ustawa z dnia 30 maja 1996a r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego. Dz.U. z 2004 r. nr 163, poz. 1711 ze zm.
 24. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996b r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Dz.U. z 1996 r. nr 106, poz. 493 ze zm.
 25. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.
 26. Ustawa z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr 49, poz. 484.
 27. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003a r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2003 r. nr 64, poz. 592 ze zm.
 28. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003b r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. Dz.U. z 2004 r. nr 6, poz. 39.
 29. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej. Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1418 ze zm.
 30. Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2010 r. nr 110, poz. 725.
 31. Wancke R, 2007: Nieruchomości. Leksykon pojąć i definicji. Wolters Kluwer, Kraków.
 32. Zagórski T., 2006: Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w przekształceniach własnościowych w Polsce. "Wieś i Rolnictwo" 3 (132).
 33. Zagórski T., Ciodyk T., 2007: Tendencje zmian cen i czynszu dzierżawnego ziemi rolniczej w Polsce i Unii Europejskiej. "Nieruchomości" 7.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu