BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golka Marian (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Czym bywa tożsamość?
What Does Identity Seem to Be?
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 9-33, bibliogr. 46 poz.
Issue title
Kłopoty z tożsamością
Keyword
Tożsamość, Filozofia człowieka, Psychologia społeczna
Identity, Human philosophy, Social psychology
Note
summ.
Abstract
Termin tożsamość (jako identyczność) ma odległą etymologię: wywodzi się od łacińskiego słowa idem oznaczającego identyczność i ciągłość. Jednak już Arystoteles pisał w swej Metafizyce o tożsamości w ramach tego, co dzisiaj nazywamy logiką formalną (pisał on np.: "...tożsamość jest pewną jednością wielości rzeczy bądź jednością jednej rzeczy pojmowanej jako wielość..."). Metafizyczne aspekty rozważań nad tożsamością podejmował m.in. Platon, a kontynuowane one były przez Leibniza, Kanta, Hegla, Heideggera i in. Pojmowanie tożsamości w odniesieniu do człowieka w kontekście jego samoświadomości i egzystencji pojawiło się znacznie później, bo pod koniec XIX w. Trzeba w tym względzie dostrzec przede wszystkim zasługi Wiliama Jamesa. (fragment tekstu)

In the article the author takes up a theoretical reflection on the concept of identity in the con-text of man's, i.e. in reference to an individual, society and culture. Recognising that it is one of the most important problems of mans existence, the author analyses both the under-standing and functioning of an individual and social identity as well as collective and cultural one. The author also pays attention to the numerous differentiations of identity as well as to mutual relations between identity and Identification. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Banaszak-Karpińska E. (2003), Kategoria tożsamości zbiorowej w socjologii, [w:] Biografia a tożsamość. Praca zbiorowa pod red. I. Szlachcicowej, Wrocław.
 2. Bokszański Z. (2002), Tożsamość, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Warszawa.
 3. Bokszański Z. (2005), Tożsamości zbiorowe, Warszawa.
 4. Boski P., Jarymowicz M., Malewska-Peyre H. (1992), Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa.
 5. Chlewiński Z. (1998), Tożsamość a tolerancja, [w:] Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju. Praca zbiorowa pod red. J. Kloczowskiego i S. Łukasiewicza, Lublin.
 6. Cohen A.P. (2003), Wspólnoty znaczeń, przel. K. Warmińska, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Antologia w wyborze M. Kempnego i E. Nowickiej, Warszawa.
 7. Edensor T. (2004), Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza, Kraków.
 8. Erikson E.H. (2004), Tożsamość a cykl życia, przeł. M. Żywiecki, Poznań.
 9. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.
 10. Grotowska S. (2003), Tożsamość jednostki w perspektywie wydarzeń i planów życiowych, [w:] Biografia a tożsamość. Praca zbiorowa pod red. I. Szlachcicowej, Wrocław.
 11. Grzegorek T. (2000), Tożsamość a poczucie tożsamości, [w: ] Tożsamość człowieka. Praca zbiorowa pod red. A. Gałdowej, Kraków.
 12. James W. (2002), Psychologia. Kurs skrócony, przeł. M. Zagrodzki, Warszawa.
 13. Jarymowicz M. (1989), Próba operacjonalizacji pojęć tożsamość osobista - tożsamość społeczna, Studia Psychologiczne z. 2.
 14. Kłopot S.W. (2003), Dylematy kształtowania procesu tożsamości Dolnoślązaków, [w:] Biografia a tożsamość. Praca zbiorowa pod red. I. Szlachcicowej, Wrocław.
 15. Kłoskowska A. (1992), Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej, Kultura i Społeczeństwo nr 1.
 16. Kołakowski L. (1995), O tożsamości zbiorowej, przeł. S. Amsterdamski, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. Praca zbiorowa pod red. K. Michalskiego, Kraków - Warszawa.
 17. Kovacev A.N. (2002), Tożsamość etniczna - powstawanie, obrona i prześladowanie, przeł. M. Aleksandrowicz, [w:] Tożsamość podmiotu zbiorowego. Praca zbiorowa pod red. J. Mizińskiej, Toruń.
 18. Kwaśniewski K. (1986), Tożsamość społeczna i kulturowa, Studia Socjologiczne nr 3.
 19. Levinas E. (1998), Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa.
 20. Maalouf A. (2002), Zabójcze tożsamości, przeł. H. Lisowska-Chehab, Warszawa.
 21. Majczyna M. (2000), Podmiotowość a tożsamość, [w:] Tożsamość człowieka. Praca zbiorowa pod red. A. Gałdowej, Kraków.
 22. Mamzer H. (2002), Tożsamość iv podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości, Poznań.
 23. Mandrosz-Wróblewska J. (1988), Tożsamość i niespójność "ja" a poszukiwanie własnej odrębności, Wrocław.
 24. Matczak P. (2002), Utylitarny sens tożsamości, [w:] Odmiany polskich tożsamości. Praca zbiorowa pod red. K. Bondyry i S. Lisieckiego, Poznań.
 25. Mathews G. (2005), Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, przeł. E. Klekot, Warszawa.
 26. Mead G.H. (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, przeł. Z. Wolicka, Warszawa.
 27. Mead M. (1978), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa.
 28. Neckar J. (2000), Narracyjne ujęcie "ja" na tle innych sposobów jego ujmowania, [w: ] Tożsamość człowieka. Praca zbiorowa pod red. A. Gałdowej, Kraków.
 29. Nikitorowicz J. (1995), Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Białystok.
 30. Nikitorowicz J. (2005), Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji miedzy kulturowej, Gdańsk.
 31. O'Brien M. (2001), Esej o płynnej tożsamości, [w:] Wokół problemów tożsamości. Praca zbiorowa pod red. A. Jawłowskiej, Warszawa.
 32. Olbromski C.J. (2002), Tożsamość społeczna: typowość czy wspólność, bezbarwność czy przejrzystość? [w:] Tożsamość podmiotu zbiorowego. Praca zbiorowa pod red. J. Mizińskiej, Toruń.
 33. Pawlik W. (2001), Tożsamość mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych w Polsce po roku 1989, [w:] Wokół problemów tożsamości. Praca zbiorowa pod red. A. Jawłowskiej, Warszawa.
 34. Ricoeur P. (1992), Filozofia osoby, przeł. M. Frankiewicz, Kraków.
 35. Ricoeur P. (2005), O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa.
 36. Skarga B. (1997), Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków.
 37. Spaemann R. (1995), Tożsamość religijna, przeł. A. Pawelec, [w:] Tożsamość w czasach zmiany.
 38. Rozmowy w Castel Gandolfo. Praca zbiorowa pod red. K. Michalskiego, Kraków - Warszawa.
 39. Spaemann R. (2001), Osoby. O różnicy między czymś a kimś, przeł. J. Marecki, Warszawa.
 40. Synak B. (1998), Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, Gdańsk.
 41. Sztalt K. (2003), Tożsamość narodowa jako jeden ze sposobów klasyfikowania społecznej rzeczywistości, [w:] Biografia a tożsamość. Praca zbiorowa pod red. I. Szlachcicowej, Wrocław.
 42. Szwed R. (1999), Ontologiczne podstawy koncepcji tożsamości, Studia Socjologiczne nr 3.
 43. Szymańska B. (1997), Co to znaczy być sobą. Filozoficzne aspekty pojęcia samorealizacji, Kraków.
 44. Taylor Ch. (1995), Źródła współczesnej tożsamości, przeł. A. Kopacki, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. Praca zbiorowa pod red. K. Michalskiego, Kraków -Warszawa.
 45. Zamojska E. (1998), Kulturowa tożsamość młodzieży. Studium empiryczne. Z badań nad młodzieżą szkól średnich, Poznań - Toruń.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu