BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubów Adam
Title
Humanistyczne funkcje infrastruktury społecznej w okresie transformacji
Humanistic Functions of the Social Infrastructure during the Transmission
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (2), 1996, nr 722, s. 29-47
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Infrastruktura społeczna, Polityka społeczna, Potrzeby społeczne
Systemic transformations in the economy, Social infrastructure, Social policy, Social needs
Note
summ.
Abstract
Pełniejsza realizacja humanistycznych funkcji infrastruktury społecznej wymaga zmian ilościowych i jakościowych, sprzyjających zaspokojeniu potrzeb społecznych. Zaliczyć do nich należy:
1) sprecyzowanie celów i kierunków polityki społecznej w Polsce w okresie przeobrażeń systemowych, a tym samym określenie rangi infrastruktury społecznej w procesie przemian społeczeństwa i gospodarki. Z roli, jaką odgrywa infrastruktura społeczna, wynika, iż właśnie ona stanowi o przyszłej jakości społeczeństwa, a tym samym i gospodarki. Nie można jej ciągle traktować tylko jako konsumenta dochodu narodowego,
2) rozwój infrastruktury społecznej, m.in. przez racjonalizację wydatków państwa i dalsze przełamywanie monopolu państwa w sferze infrastruktury. Realizacja bowiem stylów życia charakterystycznych dla dojrzałej gospodarki rynkowej wymaga poszerzonej oferty usług oświatowych, zdrowotnych, turystycznych, sportowych czy wczasowo-wypoczynkowych,
3) zmniejszanie międzyregionalnych zróżnicowań w wyposażeniu w infrastrukturę społeczną. Bariera dostępności przestrzennej wymaga zmiany systemu alokacji środków finansowych w kierunku uwzględnienia w większym stopniu sytuacji demograficznej regionów i aktualnych ich potrzeb. (fragment tekstu)

Social sciences, sociology and economics especially, describe the social infrastructure as follows: installations and institutions providing services in the following spheres: education, culture dissemination, health protection, social welfare, physical education, tourism and recreation.
Humanistic functions of the social infrastructure appear in: providing for social wants, forming and dissemination of new wants, creation of specific value system, motivation and behavior of an individual, and eventually in creation of a new quality of society. Realization of the humanistic functions of the social infrastructure during the transmission faces some barriers: general ones for the social policy, and specific ones for the infrastructure. The second ones are still caused by a lack of an appropriate installations and institutions, in eastern and south-eastern parts of Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Badzio P.: Powrót do szkoły? "Życie Gospodarcze" 1995 nr 7, s. 34.
 2. Bulanda M., Kacperzak K., Mykowska Z.: Sfera społeczna gospodarki i jej funkcje. "Polityka Społeczna" 1989 nr 3, s. 6.
 3. Bywalec Cz.: Usługi Społeczne. Od kopciuszka do królowej. Cz. 1. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 15, s. 48-49.
 4. Bywalec Cz.: Usługi Społeczne. Od kopciuszka do królowej. Cz. 2. "Życie Gospodarcze" 1994 nr 16, s. 46-47.
 5. Czyżowska Z.: Długookresowe przemiany struktury społecznej (szanse i zagrożenia dla transformacji systemowej). "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991 nr 11-12, s. 1.
 6. Dzienio K.: Potencjał ludzki w świecie w 1990 r. "Polityka Społeczna" 1992 nr 9, s. 34.
 7. Dziubińska-Michalewicz M.: Rola edukacji w ograniczaniu bezrobocia. "Polityka Społeczna" 1990 nr 11/12, s. 30.
 8. Falkowska M.: Zapis zmian w życiu kulturalnym Polaków. [w:] Barometr kultury. red. M. Grabowska. Warszawa: IK 1992.
 9. Fiejdasz M.: Wymeldowani donikąd. "Polityka" 1994 nr 16, s. 3.
 10. Frąckiewicz L.: Polityka społeczna w systemie społecznej gospodarki rynkowej. [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Red. E. Okoń-Horodyńska. Katowice: Wyd. AE 1991, s. 81.
 11. Golinowska S.: Polityka społeczna a przebudowa systemu gospodarczego. Wyzwania i problemy. "Polityka Społeczna" 1991 nr 10, s. 1-2.
 12. Grabowska M.: Kultura w procesie transformacji systemowej. [w:] Barometr kultury. red. M. Grabowska. Warszawa: IK 1992.
 13. Ignar-Golinowska B.: Warunki do nauki w polskiej szkole. "Polityka Społeczna" 1994 nr 10, s. 13-15.
 14. Jung B.: Indywidualizacja potrzeb i wzorów spożycia. Jakościowe zmiany w strukturze konsumpcji w Polsce i innych europejskich krajach 'socjalistycznych'. Warszawa: SGPiS 1987, "Biuletyn IGS" nr 4, s. 160-162.
 15. Koźluk T.: Edukacja narodowa a potrzeby transformacji ustrojowej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993 nr 3, s. 10-12.
 16. Kroszel J.: Infrastruktura społeczna - nowe problemy i pytania. [w:] Polityka społeczna. Doświadczenia i perspektywy. Red. M. Księżopolski, M. Szylko-Skoczny. Warszawa: OBS 1991, s. 128.
 17. Kroszel J.: Infrastruktura społeczna w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej. Opole: Instytut Śląski 1974, s. 27.
 18. Kroszel J.: Infrastruktura społeczna w polityce społecznej. Opole: Instytut Śląski 1990, s. 11.
 19. Kubów A.: Uwagi o braku polityki społecznej państwa. "Polityka Społeczna" 1992 nr 11-12, s. 11-13.
 20. Lisowski A.: Objawy ubóstwa w podstawowych szkołach Warszawy. Warszawa: SGPiS 1991, "Biuletyn IGS" nr 1, s. 153-154.
 21. Y. Amano (Tendances emergantes dans les comportements des consommateurs pour les annes 90. "Revue du Marketing" 1989 nr 4. za: Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania konsumentów i ich wpływ na marketing. "Gospodarka Narodowa" 1994 nr 2, s. 32-33.
 22. Mijakowska J.: Postęp społeczny - Polska w rankingu światowym. "Wiadomości Statystyczne" 1994 nr 6, s. 20-22.
 23. Mosca G.: The Ruling Class. New York: Academic Press 1939, za: M. Okólski: Kryzys zdrowotny w Polsce. "Polityka Społeczna" 1993 nr 1, s. 8.
 24. Okólski M.: Kryzys zdrowotny w Polsce. "Polityka Społeczna" 1993 nr 1, s. 11.
 25. Ostrowski M., Sadowski Z.: Wyzwanie rozwojowe. Warszawa: PWE 1979, s. 73.
 26. Peczyński M., Rajkiewicz A., Tymowski A., Wierzbicki A.: Warszawa: Komitet Prognoz przy Prezydium PAN "Polska w XXI wieku" 1991, s. 7.
 27. Pietras M., Sowińska A.: Młodzież kończąca naukę wobec problemów bezrobocia. "Polityka Społeczna" 1991 nr 10, s. 7-10.
 28. Podgórski J., Szukiełojć-Bieńkuńska A.: Sfera dochodów niskich w Polsce. "Polityka Społeczna" 1994 nr 3, s. 8.
 29. Polska w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Opracował Zespół Syntetyczno-Redakcyjny w składzie: Z. Fiejka, J.Z. Holzer, A. Karpiński, J. Kołodziejski, M. Krygowski, Puchalski K.: Kierunki przemian infrastruktury społecznej i gospodarki mieszkaniowej w regionie suwalskim. Warszawa: SGPiS 1987, "Biuletyn IGS" nr 3, s. 181-182.
 30. Pukniel W.: Infrastruktura społeczna Białostocczyzny. Warszawa: PWE 1974, s. 27-36.
 31. Smoleń M.M.: Uzasadnienia dla zmian w alokacji środków finansowych w opiece zdrowotnej i możliwości jej realizacji w Polsce. [w:] Finansowanie opieki zdrowotnej. Dylematy wyborów. (Materiały konferencyjne). Red. K. Tymowska. Warszawa 1992, s. 78.
 32. Szumlicz J.: Minimum socjalne. "Polityka Społeczna" 1994 nr 1, s. 30-31.
 33. Szylko-Skoczny M.: Społeczne aspekty rynku pracy. [w:] Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy teorii i praktyki. Red. J. Auleytner. Warszawa: UW 1990, s. 202-203.
 34. Terelak J.F.: Psychologia pracy i bezrobocia. Warszawa: TKP 1993, s. 305.
 35. Winiarska F.: Mechanizmy kształtowania infrastruktury. [w:] Problemy kształtowania struktur makro przestrzennych. Wrocław: Wyd. AE 1991. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 571, s. 17-19.
 36. Włodarczyk C.: Prakseologiczny dylemat polityki ochrony zdrowia w Polsce. Łódź: IMP 1988 (praca habilitacyjna). za: M.M. Smoleń: Uzasadnienia dla zmian w alokacji środków finansowych w opiece zdrowotnej i możliwości jej realizacji w Polsce. [w:] Finansowanie opieki zdrowotnej. Dylematy wyborów. (Materiały konferencyjne). Red. K. Tymowska. Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-0689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu