BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Elżbieta
Title
Periodyzacja struktur handlu zagranicznego wybranych państw świata
Division Foreign Trade Structures into Periods in the Chosen States of the World
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (5), 1997, nr 747, s. 26-41, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna
Keyword
Handel zagraniczny, Struktura eksportu, Struktura importu
Foreign trade, Export structure, Import structure
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem prowadzonych badań było wyodrębnienie faz rozwoju struktur handlu zagranicznego wybranych państw świata. Badaniem objęto towarowe struktury handlu zagranicznego, będące istotnymi wskaźnikami znaczenia poszczególnych państw w gospodarce światowej. Przez towarową strukturę eksportu (importu) rozumie się wielkość i udział poszczególnych grup towarów w eksporcie (imporcie) badanego państwa.
Problemem badawczym jest analiza porównawcza towarowych struktur eksportu i importu wybranych państw świata w układzie czasowym. Jako całości są traktowane gospodarki narodowe wybranych państw. Zakres badań został ustalony przez wyszczególnienie przestrzennego, typologicznego i rodzajowo-czasowego aspektu struktury. (fragment tekstu)

The article analyses metodology and results of the research concerning the changes of structures i report and export in chosen countries. The taxonomy structure method of Chomątkowski and Sokołowski has been used to systematize foreign trade structures. The work mainly of empirical character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bazarnik J.: Nowa procedura wyodrębnienia jednorodnych faz rozwoju zjawisk ekonomiczno- społecznych. Kraków 1981. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" nr 138.
  2. Chomątowski S., Sokołowski A.: Taksonomia struktur. "Przegląd Statystyczny" 1978 nr 2.
  3. Grabiński T.: Dynamiczne modele analizy taksonomicznej. Kraków 1978 (maszynopis pracy doktorskiej).
  4. Grabiński T.: Numeryczne metody periodyzacji rozwoju obiektów gospodarczych. "Przegląd Statystyczny" 1975 nr 3.
  5. Guzik B., Hadasik D.: O metodach periodyzacji rozwoju. "Przegląd Statystyczny" 1988 nr 1.
  6. Kraje naftowe. Szanse i bariery rozwoju. Red. Z. Bąblewski. Warszawa 1981.
  7. Kurkiewicz J.: Analiza struktury zgonów niemowląt w Polsce. Kraków 1979 (maszynopis).
  8. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu