BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewski Damian (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
Title
Rozważania o tożsamości regionalnej
Reflections on the Regional Identity
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 179-192, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Kłopoty z tożsamością
Keyword
Mniejszości narodowe, Grupy etniczne, Tożsamość lokalna
Ethnic minority, Ethnics group, Local identity
Note
summ.
Country
Region warmińsko-mazurski
Abstract
Mało który rejon Polski i świata stanowi obecnie obszar czysty etnicznie. Jak wiadomo, ze wzrostem mobilności społeczeństw, otwieraniem się granic, wzrostem zamożności, wzrasta też różnorodność etniczna mieszkańców danego terenu. Na tym tle, na szczególną uwagę zasługiwać może region Warmii i Mazur, jako obszar ze wszech miar wielokulturowy i wieloetniczny (...). Jest to fakt podkreślany, przy każdej nadarzającej się okazji przez naukowców i polityków z regionu. Jednym z ważniejszych wyznaczników, podejmowanych przez nich, jest problem tożsamości regionalnej. Obok kwestii wielokulturowości, jest on dla gmin i szerszych regionów pogranicza, a za taki uważam region Warmii i Mazur, swoistym przejawem dbałości władz lokalnych o swoich mieszkańców. W tym artykule chciałbym skupić się na próbie uchwycenia charakterystyki tożsamości mieszkańców Warmii i Mazur w odniesieniu do zmieniającego się i wciąż globalizującego się świata. (fragment tekstu)

In the article on regional identity the author presents, among other things, a situation when such identifications will become important which have nothing to do with the national and ethnic identification, and which are rooted in either having a job or being permanently unemployed, ways of spending free rime, affluence or education. Many authors indicate the possibility of increasing the role of processes of individualisation and differentiation, which develop even not necessarily along the regional borders. Models of post-modern culture are conducive to differentiation of attitudes, values, life styles, or interests within communities combined by social or territorial ties. Nevertheless, without it, without a constant centre in the form of emotionally marked "small motherland", native land, "my own" area, and finally, familiarity, or the spatial identity as a society we may have problems in the creation of an open identity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bartz B. (1995), Wzrost ruchu migracyjnego jako wyzwanie dla pedagogiki interkulturowej w kontekście niemieckim, [w:] Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. J. Nikitorowicz, Białystok.
 2. Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa.
 3. Bielska E. (2001), Koncept władzy, pluralizm kulturowy, a problemy marginalizacji w kontekście zmiany społecznej, [w:] Kultury tradycyjne a kultura globalna, Tom II, Białystok.
 4. Bokszański Z. (1999), Tożsamość narodowa w perspektywie transformacji systemowej, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Warszawa.
 5. Burszta J. ( red.), (1976), Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, Wrocław.
 6. Donati P. (1999), Wyzwania uniwersalizmu w wielokulturowym społeczeństwie ponowoczesnym: podejście relacyjne, [w:] Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, red. E. Hałas, Lublin.
 7. Domagała B. (1998), Z. problematyki tożsamości obszarów pogranicza, w: Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, red. B. Domagała, A. Sakson, Olsztyn.
 8. Dyczewski L. (1998), Rola inteligencji - elit w ugruntowaniu i rozwijaniu tożsamości polskiej, [w:] Tożsamość narodowa, ruch regionalny w Polsce, red. A. Kociszewski, Ciechanów.
 9. Gawlina Z. (2001), Poczucie tożsamości narodowej młodzieży na pograniczu polsko-słowackim, [w:] Kultury tradycyjne a kultura globalna. Tom II, Białystok.
 10. Grycan A., Rogowski J. (2000), Kształcenie i wychowanie regionalne w szkołach Warmii i Mazur, [w:] Tożsamość kulturowa Warmii i Mazur w działalności instytucji i stowarzyszeń. V Sejmik Regionalny. Materiały z konferencji przedkongresowej, Olsztyn.
 11. Janion M. (1996), Czy będziesz wiedział co przeżyłeś, Warszawa.
 12. Kapuściński R. (2000), Globalny świat w każdej wiosce, Kongres Kultury Polskiej 2000, Warszawa.
 13. Krzyżanowski J. (1956), Bajki Warmii i Mazur. Przedmowa, Warszawa.
 14. Kwaśniewski K. (1987), Integracja społeczności regionalnej. Śląsk Opolski, Opole.
 15. Lewenstein B., Melchior M. (2002), Anomia, wspólnota, autonomia - wokół badań nad ruchem oazowym, [w:] Małe struktury społeczne, red. I. Machaj, Lublin.
 16. Lewowicki T., Problem tożsamości narodowej - w poszukiwaniu sposobów uogólnionych ujęć kwestii poczucia tożsamości i zachowań z tym poczuciem związanych, [w:] Edukacja a tożsamość etniczna, red. W.M. Orlińska, Toruń.
 17. Miluska J. (2001), O komercjalizacji tożsamości narodowej, [w:] Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej. Tom I, Białystok.
 18. Nikitorowicz J. (2001), Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa, [w:] Kultury tradycyjne u k tura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej. Tom I, Białystok.
 19. Omelaniuk A.J. (2003), Rozważania o kulturze w nowej sytuacji historycznej, [w:] Tożsamość regionalna a Unia Europejska. Materiały z Konferencji, Olsztyn.
 20. Stomma L. (1986), Antropologia kultury wsi polskiej w XIX wieku, Warszawa.
 21. Suchodolski B. (1987), Refleksje o roli ziem zachodnich i północnych w dziejach kultury polskiej, [w:] Rola kultury w integracji Ziem Odzyskanych, Olsztyn.
 22. Warmia i Mazury. Zarys dziejów w latach 1708-1711. Praca zbiorowa (1985), Olsztyn.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu