BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bełkot Andrzej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Kulturowe obrazy tożsamości
Cultural Pictures of Identity
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 193-210, bibliogr. 25 poz.
Issue title
Kłopoty z tożsamością
Keyword
Tożsamość, Kultura narodowa, Krajobraz kulturowy
Identity, National culture, Cultural landscape
Note
summ.
Abstract
W ujęciach socjologicznych i antropologicznych zakłada się, że istota, ludzka powstaje w wyniku socjalizacji oraz enkulturacji wzorów kultury, w ramach której wzrasta. W związku z tym, w sposób naturalny i instynktowny dąży do identyfikacji z jakąś grupą, do internalizacji jej systemu poznawczego i aksjologicznego. Partycypacja w społecznych interakcjach wymaga od jednostki zrozumienia i przyjęcia wykształconych i podzielanych norm i reguł oraz instrumentarium form i symboli, w tym ich dopuszczalnych możliwości operacjonalizacji i rekombinacji. Skutkiem tego jednostka musi wykształcić w sobie założoną intersubiektywną i subiektywną sieć samozwrotnych relacji, określanych mianem tożsamościowych. (fragment tekstu)

In the search of description of post-modern images of identity, the author tries to capture the possible interpretations of this phenomenon. Considering the category of "body" and "carnality", the author considers it indispensable to examine the relation: identity-culture. As a result of this, assumptions of the socio-regulatory conception of culture have been adopted. They make easier the determination of a relation between the discussed category and culture as a mechanism of feedbacks in which the primary role is played by culture. Also important for identity processes is the rationality of the subject. In the subsequent part of the article the author discusses the consumer identity and in a somewhat different perspective the identity in the process of transformations of values, which arose as a result of this mechanism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bautnan Z. (1994), Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa.
 2. Bourdieu P. (1977), Outline of a Theory of Practice, Cambridge Universiry Press, Cambridge.
 3. Caillois R. (1973), Żywioł i lad, PIW, Warszawa.
 4. Featherstone M. (1991), Consumer Culture and Postmodernism, Sage, London.
 5. Featherstone M. (1998), Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybrał, opracował i przedmową opatrzył R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.
 6. Foucault M. (1998), Nadzorować i karać, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 7. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 9. Grad J. (1997), Zabawa jako zjawisko kulturowe, [w:] Szkice o partycypacji kulturowej, pod red. K. Zamiary, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 10. Jawłowska A. (2003), Reklama jako przekaz wartości, [w:] Kultura w procesie przemian, pod red. A. Jawłowskiej i G. Woronieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 11. Kmita J. (1991), Społeczno-regulacyjna teoria kultury, Instytut Kultury, Warszawa.
 12. Krajeński M. (1997), Konsumpcja i współczesność, Kultura i Społeczeństwo nr 3.
 13. Mamzer H. (2002), Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 14. Matysek M. (2001), Nowa aisthesis, Magazyn sztuki online, nr 3 (28).
 15. Skarżyńska K. (1981), Spostrzeganie ludzi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 16. Słaboń A. (2003), Zmiany obyczajowe jako typ przewartościowań, [w:] Kultura w procesie przemian, pod red. A. Jawłowskiej i G. Woronieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 17. Stróżewski W. (1992), W kręgu wartości, Wyd. "Znak", Kraków.
 18. Szahaj A. (2004), Ponowoczesność - czas karnawału. Postmodernizm - filozofia błazna, [w:] Zniewalająca moc kultury, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 19. Tillich P. (1994), Męstwo bycia, Rebis, Poznań.
 20. Welsch W. (1998), Estetyka i anestyka, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.
 21. Zamiara K. (1995), Konstrukcja podmiotu w społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury Jerzego Kmity, [w:] K. Zamiara (red.), Humanistyka jako autorefleksja kultury, CIA Books, Poznań.
 22. Zamiara K. (2001), Skrytość kultury a świadomość indywidualna, [w:] Skrytość kultury, pod red. K. Zamiary, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 23. Ziemkowski M. (2004), Affluenza - społeczna choroba czy warunek prosperity?, [w:] O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, pod red. T. Szlendaka i K. Pietrowicza, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 24. Znaniecki F. (1986), Humanistyczny współczynnik faktów kulturowych, [w:] J. Szacki, Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu