BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oliwa-Ciesielska Monika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Marginalna tożsamość wykluczonych
Marginal Identity of Those Excluded
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2006, t. 26, s. 267-280, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Kłopoty z tożsamością
Keyword
Tożsamość, Wykluczenie społeczne, Bezdomność
Identity, Social exclusion, Homelessness
Note
summ.
Abstract
W literaturze dotyczącej tożsamości można odnaleźć utożsamianie jej istoty z "obrazem siebie", identyfikacją, autoidentyfikacją, a także wiązana jest ona z pojęciami charakteru czy też osobowości jednostki. (...) Konieczność uściślenia zakresu używanego pojęcia tożsamości jednostki wskazuje, że może być ona traktowana jako zgeneralizowana pozycja w społeczeństwie wyprowadzona z jej statusów w grupach, których jest członkiem, ról które wynikają z tych statusów i kategorii społecznych, których przypisanie sobie jest następstwem uczestnictwa w grupach. (...) Zatem tożsamość wymaga wskazania na odmienność, ale jednocześnie na konieczność odnalezienia z innymi podobieństw, identyczności, jednakowości. O ile element inności jest u osób marginalnych tak silnie zaznaczony, że przeradza się w obcość, o tyle element podobieństwa z innymi jest trudno dostrzegalny. "Zmarginalizowany" oznacza bowiem także wykluczony, odsunięty, nie będący zatem taki jak inni, nie tożsamy z innymi. (fragment tekstu)

The article is an attempt at indicating the difficulties in the construction and defining of one's own identity by people who are excluded in the social life. In great measure, their identity is imposed, as well as mediated, defined by others, who to a limited degree are partners in the interaction undertaken by those rejected. Of importance are indications of causes of these restrictions in the construction of the substitute of identity which are inherent in the lack of social capital, or in the lack of ties with others. The article is also an attempt at looking at the search of identity of persons treated as "different" and taking by them of negative evaluating judgements on the part of the social environment, which then become the basis of their own identification. In the article are contained considerations on the subject of whether an excluded person is the one who experiences a crisis of his/her own identity, in connection with the loss of any motivation to further defence of oneself. Attempts at a construction of a positive vision of oneself in the group of those excluded are to some degree abandoned, are the result of "social audience" since it is just this which creates the so called expected identity with respect to people encountered, who are characterised by various kinds of "deficits". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Banaszak-Karpińska E. (1998), Tożsamość jako kategoria badawcza, [w:] Religia - Przekonania - Tożsamość. Szkice socjologiczne, red. I. Szlachcicowa, Socjologia XXVI.
 2. Bokszański Z. (1983), Tożsamość - Interakcja - Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź.
 3. Domenach J. M. (1992), Europa: wyzwanie dla kultury, Warszawa.
 4. Gajda J. (1997), Wartości w życiu człowieka, Lublin.
 5. Hirszowicz M., Neyman E. (1997), Państwo opatrznościowe i jego ofiary, Studia Socjologiczne 3.
 6. Kowalak T. (1998), Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa.
 7. Melchior M. (1990), Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa.
 8. Oliwa-Ciesielska M. (2004), Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Poznań.
 9. Schiitze F. (1997), Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, Studia Socjologiczne 1.
 10. Streit F. (1978), Parents and Problems: Through the Eyes of Youth, New York.
 11. Szczepański J. (1984), Sprawy ludzkie, Warszawa
 12. Taylor Ch. (1995), Źródła współczesnej tożsamości, [w:] Tożsamość w czasach zmiany, red. K. Michalski, Kraków.
 13. Tillich P. (1983), Męstwo bycia, Paryż.
 14. Tischner J. (1998), Boski rodowód wolności, Znak 6.
 15. Tischner J. (1999), Filozofia dramatu, Kraków.
 16. Włodarek J., Ziółkowski M. (1990), Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa - Poznań.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu