BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Finansowe mechanizmy wsparcia polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej
Financial Mechanism for Supporting European Union Policy towards Climate and Energy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 23-29, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Polityka energetyczna, Finansowanie ochrony środowiska, Emisja gazów, Odnawialne źródła energii, Klimat, Mechanizmy rynkowe, Pakiet klimatyczno-energetyczny
Energy policy, Environmental protection financing, Gas emissions, Renewable energy sources, Climate, Market mechanism, Climate and energy package
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu są dwa finansowe mechanizmy wspierania polityki klimatyczno-energetycznej w Unii Europejskiej: handel emisjami oraz gwarancje pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Przedstawione zostały pojęcie i funkcje tych mechanizmów oraz możliwe skutki wprowadzenia ich w nowej wersji do praktyki gospodarczej krajów członkowskich UE.

Two market mechanism for supporting EU policy towards climate and energy become the objective of the hereby article, namely the tradable guarantees of electric energy and heat origin, generated at a large scale from renewable sources, as well as the tradable certificates for green house gasses emission. The core notion and functions of these mechanisms, as well as their architecture were presented, having considered proposal covered by the latest climate and energy package. Possible consequences of introducing them in their new version, to the economic practice of EU member countries, were also pointed out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blohm-Hieber U.: Europes Strategic Vision. IAEA-Bulletin, 49 - 2 marzec 2008, s. 50.
  2. Dz.Urz.UE L 275 z 25.10.2003 r.
  3. Dz.Urz.UE L 283/33 z 27.10.2001 r.
  4. Dz.Urz.UE L 338 z 13.11.2004 r.
  5. Malik K.: Handel uprawnieniami emisyjnymi jako instrument polityki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. "Ekonomia i Środowisko" 200, nr, s. 94.
  6. Michalski D.: Rynek emisji instrumentem walki ze zmianami klimatu. "Wspólnoty Europejskie" 2008, nr 3(190), s. 35.
  7. Przybylik M.: Czynniki wpływające na kształtowanie się cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. "Rynki Terminowe" 2005, nr 4, s. 28.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu