BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciak Jolanta (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Wydatki publiczne w Polsce - analiza porównawcza wybranej grupy wydatków w latach 1999-2008
Public Expenditure in Poland - Comparative Analysis of a Selected Group of Expenditure in 1999-2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 30-37, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Finanse publiczne, Wydatki publiczne, Analiza porównawcza
Public finance, Public expenditures, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Przez wiele dziesiątków lat zauważalna była tendencja stałego wzrostu wydatków publicznych. Rosły one zarówno w wartościach rzeczywistych, jak i w relacjach do PKB, stąd też pojawienie się teoretycznych rozważań nad stałym wzrostem wydatków publicznych (Prawo Wagnera), związanych z rosnącą aktywnością państwa. W przypadku krajów Unii Europejskiej tendencja ograniczania wydatków publicznych w relacji do PKB rozpoczęła się od roku 1996, w związku z przyjętą dla przyszłej strefy euro polityką ograniczania deficytu budżetowego i zrównoważenia budżetu do 2004 roku. Niestety nie udało się ówczesnym krajom UE zrównoważyć ich budżetów i większość budżetów wykazuje nadal deficyty. Podobna sytuacja jest obecnie, zarówno w odniesieniu do starych krajów UE, jak i nowych, wśród których znajduje się Polska. Na dodatek w sytuacji ogólnoświatowego kryzysu trudno będzie podejmować działania w kierunku redukowania wydatków publicznych, raczej będzie to tendencja odwrotna. Może o tym świadczyć przeprowadzona w artykule analiza wydatków publicznych na przykładzie Polski w latach 1999-2008. Analizą objęto wydatki wg podstawowych grup społecznych. Biorąc pod uwagę zaprezentowane dane zauważalne jest, że w badanym okresie w zasadzie wszystkie wydatki wykazywały tendencję rosnącą w ujęciu wartościowym. (fragment tekstu)

Public expenditure is a financial reflection of public tasks completed by official authorities and resulting from specific regulations by law. Unfortunately, social expectations are always higher than the possible scope of public benefits offered by public institutions. Along with the social and economic development, the demand for goods offered by those institutions grows. In connection with this, theoretical considerations on continual growth of public expenditure, Wagner's Law, appeared. Despite the fact that this law was formulated a long time ago, it is still governing. It is indicated by the analysis of a selected group of public expenditure in Poland discussed in this article and a number of analyses carried out in other countries that can be found in different publications. An analysis of a selected group of expenditure (classified according to basic economic groups) showed an upward bias in the whole expenditure in this group. (abstract original)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Surówka K.: Podstawy teorii finansów publicznych. PWE, Kraków 1994, s. 12.
  2. Ruśkowski E.: Istota, zakres i rodzaje wy datków publicznych. W: Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 663 i dalsze.
  3. Wagner A.: Three Extracts on Public Finance. W: Classics In the Theory of Public Finance. Red. R.A. Musgrave, AT. Peacock. Macmillan Co., London-New York 1958, s. 7-8.
  4. Ziółkowska W.: Finanse publiczne, teoria i zastosowanie. Wydawnictwo WSB, Poznań 2000, s. 209.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu