BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Perspektywy wieloletniego planowania budżetowego w Polsce
Perspectives of the Multi-Year Budgeting in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 82-89, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Europejski Pakt Stabilności i Wzrostu, Polityka finansowa, Planowanie długoterminowe, Budżet państwa, Planowanie budżetowe
Stability and Growth Pact (SGP), Financial policy, Long-term planning, State budget, Budget planning
Note
summ.
Abstract
Jedną z fundamentalnych zasad budżetowych jest zasada roczności. Wdrażanie rozwiązań w zakresie wieloletniego planowania budżetowego nie stanowi jednak odejścia od niej. Uznać bowiem należy, że planowanie budżetowe w horyzoncie dłuższym niż jeden rok tworzy średniookresowe ramy polityki budżetowej, określając głównie uwarunkowania makroekonomiczne oraz projekcję podstawowych wielkości budżetowych, takich jak dochody, wydatki, saldo budżetowe, dług publiczny. Plan wieloletni staje się więc dokumentem strategicznym, tworzącym punkt wyjścia do tworzenia projekcji dochodów i wydatków budżetowych zgodnych z długoterminowymi celami władzy publicznej. Celem artykułu jest identyfikacja szans i zagrożeń, jakim podlegać może proces wdrażania narzędzi planowania wieloletniego w polskim sektorze finansów publicznych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie proponowanym zmianom zapisów ustawy o finansach publicznych, wprowadzającym procedurę planowania wieloletniego. (fragment tekstu)

In recent years, many countries have introduced process of preparing a multi-year budgetary framework. This paper reviews experiences from multi-year budgetary planning in some countries (especially for the purposes of the Stability and Growth Pact) and attempts to draw lessons from it for the potential applications of multi-year budgeting procedures by Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Heinemann F.: Planning or propaganda? An Evaluation of Germany's medium-term budgetary planning. ZEW, Mannheim 2005, s. 20.
  2. Kasperowicz A.: Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa. W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2008, s. 111.
  3. Kraan D.J.: Programme budgeting in OECD countries. "OECD Journal on Budgeting" 2007, Vol. 7, nr 4, s. 16-21.
  4. OECD Budget Practices and Procedures Database. OECD 2008.
  5. Patrzałek L.: Przestanki, funkcje i warunki rozwoju wieloletniego planowania budżetowego. W: Finanse publiczne. Red.. A. Pomorska. UMCS, Toruń 2006, s. 119.
  6. Public finances in EMU-2007. Komisja Europejska, Bruksela 2007, s. 135.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu