BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tencza Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Podatkowe aspekty finansowania samochodów firmowych w Polsce w latach 2004-2008
Tax Aspects of Financing Company Cars in Poland in 2004-2008
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2010, nr 10, s. 125-141, rys., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i praktyczne
Keyword
Samochody służbowe, Opodatkowanie, Leasing, Regulacje prawne
Company cars, Taxation, Leasing, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest wskazanie różnic w opodatkowaniu w przypadku finansowania samochodu w przedsiębiorstwie różnymi metodami. Opracowanie ma także na celu weryfikację założenia o podatkowych korzyściach wynikających z finansowania środka transportu w przedsiębiorstwie poprzez leasing, które czynią t e metodę korzystniejszą od innych. W opracowaniu przeprowadzoną analizę aktów prawnych obowiązujących w okresie od 1 stycznia 2004 do 30 czerwca 2008 roku. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present alternative forms of financing company cars. Costs related to vehicles are often essential for the company. The author has considered changes in Value Added Tax, inspired by the rising interest in the analyzed problem. The author describes four important sources of funding company cars: purchase, tenancy, do-nation and leasing. The case of taxation leasing deals has been described very widely, due to rapid development of this form. With proper support from tax law, the author predicts further expansion of leasing in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barometr Corporate Vehide Observatory, 2007, ARYAL, TNS OBOP, 2007, www.arval.pl.
 2. Ciechanowska, E., Rodzaj leasingu decyduje o zapłacie VAT, Gazeta Prawna 2008, nr 213.
 3. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2007 r., 1401/BP-I/4210-27/07/KST.
 4. Gomuiowicz, A., Koszt podatkowy - zasady i kontrowersje, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2007, nr 1.
 5. Huszcz, Z., Leasing w polskim prawie cywilnym, Leasing, Bezpłatny dodatek do Monitora Podatkowego nr 11/2001, 2001.
 6. Instytut Badania Rynku Samochodowego Samar, www.samar.pl.
 7. Kałdoński, M., Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 8. Kosakowski, E., Samochód osobowy w firmie (skutki podatkowe). Rachunkowość 2002, nr 8.
 9. Kośmider, M., Trybała, P., Wartość początkowa w leasingu, Monitor Podatkowy 2003, nr 11.
 10. Pęczyk-Tofel, A., Tofel, M.S., Podatkowe skutki cesji umowy leasingu, Monitor Podatkowy 2007, nr 11.
 11. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydane przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku z dnia 22 sierpnia 2006 r., sygn. PD-I/423-6/MG/06.
 12. Puławska, E., Jaki to samochód, Monitor Podatkowy 2002, nr 2.
 13. Rozporządzenie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. nr 27, poz. 268 ze zm.
 14. Snopczyński, M., Zmiany w opodatkowaniu leasingu w podatku dochodowym i w podatku od towarów i usług, Leasing, Monitor Podatkowy 2001, nr 11.
 15. Tomaszewski, K., Jak ustalić wartość początkową środków trwałych, serwis internetowy Gazety Podatkowej.
 16. Ustalamy wartość początkową wytworzonego środka trwałego, Przegląd Podatku Dochodowego 2008, nr 13.
 17. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93.
 18. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 ze zm.
 19. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz.U. 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.
 20. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz.U. 2000 nr 54, poz. 654 ze zm.
 21. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.
 22. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535.
 23. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 90, poz. 756.
 24. Załącznik nr l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz.U. 2000 nr 54, poz. 654 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu