BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Renty gruntowe w świetle zmian uwarunkowań ich rachunku
Land Rents in the Context of the Changing Determinants of Their Account
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2010, nr 10, s. 142-157, rys., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i praktyczne
Keyword
Renty, Kapitał, Grunty rolne, Użytkowanie ziemi, Praca
Annuities, Capital, Arable land, Land use, Labour
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ziemia rozumiana przede wszystkim jako czynnik produkcji rolnej, a także jako wartość środowiskowa. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystycznych cech tego czynnika produkcji, wskazanie jego powiązań z praca i kapitałem, a także zwrócenie uwagi na jego związek z warunkami przyrodniczymi i pozaprzyrodniczymi, w tym z polityką gospodarczą państwa. (fragment tekstu)

Land is one of the main factors of production. It is most frequently associated with agriculture and in this context the land rents are most often considered. The article shows the way of development of these rents and their evolution connected with the growing demand for environmental services. The consequence of this process is growing significance of property rent. Additionally, the article discusses environmental, social and economic factors, such as: relief, climate, tradition or economic policy which determine the form and amount of contemporary land rents. Thanks to the rents' flow, the least mobile factor of production gains mobility and market price. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balicki, W., Makroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1993.
 2. Barr, N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 3. Czternasty, W., Czyżewski, B., Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 4. Czyżewski, A., Henisz-Matuszczak, A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski, Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 5. Czyżewski, A., Henisz-Matuszczak, A., Wizja społecznie zrównoważonego i industrialnego modelu rolnictwa w warunkach ewolucji WPR. Przykłady regulacji w Wielkopolsce, maszynopis.
 6. Czyżewski, B., Majchrzak, A., An Influence of the Economic Globalization on the Contemporary Land Rents in the European Union, International conference: Economic Transformation of Central and Eastern European Countries, 2008 Conference Proceedings, Faculty of Economics of Vilnius University, Vilnius 2008.
 7. Domański, S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 8. Falkowski, J., Kostrowicki, J., Geografia rolnictwa świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Grzebisz, W, Szramka, H., Wielka encyklopedia geografii świata, t.11: Rolnictwo i leśnictwo, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1998.
 10. Heijman, W, Krzyżanowska, Z., Gędek, S., Kowalski, Z., Ekonomika rolnictwa; Zarys teorii, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997.
 11. Henisz-Matuszczak, A., Dualny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, w: A. Czyżewski (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej; ujęcie makro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 12. Kolańczyk, K., Prawo rzymskie, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
 13. Landreth, H., Collander, D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 14. Marks, K., Engels, F., Listy wybrane, Książka i Wiedza, Warszawa 1951, za: Polska Sekcja Marxists Internet Archives http://www.marxists.org/polski/rnarks-engels/1862/letters/62_08_02.htm, 30.12.2007 r.
 15. Mieszczankowski, M., Teoria renty absolutnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.
 16. Ricardo, D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1957.
 17. Rowiński, J., Miejsce rolnictwa polskiego w rolnictwie europejskim, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2006, nr l /306/, styczeń-marzec.
 18. Romanów, Z., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 19. Rychlik, T. (red.), Ekonomika rolnictwa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1977.
 20. Stiglitz, J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 21. Szpak, J., Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 22. Tomczak, R, Gospodarka rodzinna w rolnictwie: Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005.
 23. Woś, A., Agrobiznes. Makroekonomika, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996,1.1.
 24. Woś, A., Tomczak F. (red.), Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1983.
 25. Woś, A., Waloryzacja zasobów i czynników wytwórczych rolnictwa. Nowe kryteria wyboru, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu