BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozuń-Cieślak Grażyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Decentralizacja władzy i zasady delegowania kompetencji : podejście teoretyczne
Decentralization and Principals of Jurisdictional Design : Theoretical Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 180-186, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Samorząd terytorialny, Decentralizacja, Teoria ekonomii
Local government, Decentralization, Economic theory
Note
summ.
Abstract
Istnieje kilka uznanych teorii, które dostarczają argumentów za decentralizacją procesu decyzyjnego i silnymi strukturami samorządu lokalnego ze względu na lepszą efektywność, odpowiedzialność, zdolności zarządcze, autonomię decyzyjną. Autorka przedstawiła argumenty za i przeciw decentralizacji w porównaniu z procesem centralizacji. Przytoczyła również zasady delegowania kompetencji na lokalne szczeble administracji (zasady Stiglera, zasada fiskalnej ekwiwalentności, zasada adekwatności, teoremat decentralizacji, zasada subsydiarności).

Reforming the institutions of public sector requires agreement on basic principles. Several accepted theories provide a strong rationale for decentralized decision making and a strong role for local governments on the grounds of efficiency, accountability and manageability. The presented study discusses conceptual principles of decentralization and jurisdictional design emerging from the literature on public sector economics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Begg I.: Finansowanie Unii Europejskiej."Nowa Europa" 2006, nr l (3).
 2. Bukowska G.: Teoretyczne podstawy podziału kompetencji pomiędzy władzami centralnymi a lokalnymi. W: Samorząd lokalny - dobro publiczne. Red. J. Kleer. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008, s. 51.
 3. Bukowska G.: Teoretyczne podstawy podziału kompetencji pomiędzy władzami centralnymi a lokalnymi. W: Samorząd lokalny - dobro publiczne. Red. J. Kleer. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008, s. 51.
 4. Cooter R.: The Strategic Constitution. Princeton: Princeton University Press, 2000, s. 103. W: I. Begg: Finansowanie Unii Europejskiej. "Nowa Europa" 2006, nr l (3).
 5. Frey B., Eichenberger R.: Competition among Jurisdictions: The Idea of FOCJ. W: Competition among Jurisdictions. Red. Lüder Gerken, Macmillan, London 1995, s. 209-229.
 6. Frey B., Eichenberger R.: FOCJ: Competitive Governments for Europe. "International Review of Law and Economics" 1996, nr 16, s. 315-32.
 7. Frey B., Eichenberger R.: The New Democratic Federalism for Europe: Functional Overlapping and Competing Jurisdictions. Cheltenham, U.K., and Northampton, MA: Edward Elgar 1999.
 8. Oates W.: The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Value: An Empirical Study of Tax Capitalization and Tiebout Hypothesis. "Journal of Political Economy 1972, nr 77, s. 957-971.
 9. Olson M.: The Principle of Fiscal Equivalence: The Division of Responsibilities among Different Levels of Government. "American Economic Review 1969, nr 59 (2), s. 479-487.
 10. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria I praktyka. PWN, Warszawa 2006, 127.
 11. Pius XI: Encyklika Quadragesima anno, oryg. łac. w: "Acta Apostolicae Sedis" vol. 23 (1931), s. 177-228. Polski tekst encyklik społecznych: "Dokumenty nauki społecznej Kościoła", vol. 1-2, red. M. Rad-wan, L. Deczewski, A. Stojanowski. KUL, Rzym- Lublin 1987.
 12. Prud'homme R.: Fiscal Decentralization and Inter-governmental Fiscal Relations. A summary report prepared for the UNCDF symposium on Decentralization Local Governance Africa, 2001.
 13. Shah A.: A Comparative Institutional Framework for Responsive, Responsible and Accountable Local Governance. W: Local Governance in Industrial Countries. Washington, D.C.: The World Bank 2006, s. 1.
 14. Stigleir G.: The Theory of Economie Regulation. "Bell Journal of Economies and Management Science" 1971, nr 3, s. 3-18.
 15. Stigler G.: The Tenable Range of Functions of Local Government. W: Federal Expenditures Policy for Economic Growth and Stability. Ed. Joint Economic Committee, Subcommittee on Fiscal Policy, U.S. Congress, Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1957, s. 213-219.
 16. Stiglitz J.: Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa 2004, s. 231.
 17. Surdej A.: Problemy optymalizacji alokacji uprawnień regulacyjnych w Unii Europejskiej. W: Polska wobec polityki gospodarczej Unii Europejskiej. IBnGR, Warszawa-Gdańsk 2005, s. 33.
 18. Tiebout C.: A Pure Theory of Local Expenditures. "Journal of Political Economy 1956, nr 64 (5), s. 416 424.
 19. Zalewski A.: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu