BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malina Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zmiany na rynku pracy w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej w świetle założeń i celów strategii lizbońskiej
Changes in the Polish Labour Market against the Background of the Countries of the European Union in the Light of Lisbon Strategy Guidelines and Goals
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 813, s. 5-24, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek pracy, Strategia lizbońska, Struktura zatrudnienia, Stopa bezrobocia
Labour market, Lisbon Strategy, Employment structure, Unemployment rate
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule przedstawiono analizę porównawczą krajów Unii Europejskiej ze względu na wybrane wskaźniki dotyczące rynku pracy odnoszące się do założeń i celów strategii lizbońskiej. Podstawowym celem była ocena sytuacji na rynku pracy w Polsce w porównaniu do sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej oraz ukazanie różnic między Polską i pozostałymi krajami członkowskimi Unii w zakresie osiągnięcia celów przyjętych w Europejskiej strategii zatrudnienia. Analiza dotyczy przede wszystkim wskaźników zatrudnienia, bezrobocia, aktywności kobiet i starszych pracowników na rynku pracy, a także czasu oraz bezpieczeństwa pracy. Wzięto pod uwagę państwa należące do Unii Europejskiej przed 2006 r., nie uwzględniono więc Bułgarii i Rumunii. (fragment tekstu)

The article focuses on chosen labour market issues in the countries of the EU and the realisation of Lisbon Strategy guidelines and goals. Adjusting the labour market to EU standards is an important strategic issue not only for Poland, but for all of the countries that joined the EU during the 2004-2007 period. The fundamental aim of and challenge facing European economies is the creation of new workplaces, increasing professional activity, limiting unemployment, and both improving and guaranteeing appropriate work conditions and safety. The article first and foremost analyses the guidelines EU member countries must fulfil by 2010. It also presents results of empirical research that shed light on Poland’s situation relative to that of other EU countries based on labour market metrics (employment, unemployment, hours worked, and safety). Finally, it discusses the gaps that remain to be closed by Poland and other EU member countries in fulfilling Lisbon Strategy labour market development goals and guidelines. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Employment in Europe [2006], Official Publications of European Communities, Luxembourg.
  2. Eurostat Data [2005], www.stat.gov.pl, dostęp: 10.09.2007.
  3. Eurostat Data [2006], www.stat.gov.pl, dostęp: 10.09.2007.
  4. Głąbicka K. [2005], Rynek pracy w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
  5. Roczniki Statystyki Międzynarodowej [1997-2006], GUS, Warszawa.
  6. Salwa Z. [2003], Pojecie wypadku przy pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 3.
  7. Strategia lizbońska 2005-2010: Kluczowe wyzwania. Najważniejsze priorytety [w:] Polska wobec redefinicji strategii lizbońskiej, red. M.J. Radło, Zielona Księga PFSL, nr 1, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa.
  8. UE Labour Force Survey: Population and Social Conditions [2006], „Statistics in Focus”, nr 6, Eurostat.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu