BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podolec Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Wałęga Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych
The Economic Situation of Households Living on Unearned Sources of Income
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 847, s. 25-46, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Gospodarstwa domowe, Dochody gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych
Social and economic conditions, Households, Household income, Structure of income and expenditure of households
Note
summ.
Abstract
Do podstawowych kryteriów klasyfikacji gospodarstw domowych należy główne źródło utrzymania. Pod tym względem gospodarstwa dzielą się na grupy społeczno-ekonomiczne. Najliczniejsza jest grupa gospodarstw pracowników w dalszej kolejności: emerytów, rencistów, pracujących na własny rachunek, utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, rolników. (…) Z ostatniego narodowego spisu powszechnego, przeprowadzonego w Polsce w 2002 r., wynika, że na 13 337 tys. gospodarstw domowych objętych badaniem w 732 tys. dochody ze źródeł niezarobkowych (innych niż emerytura lub renta) stanowią podstawę utrzymania. (…) Osoba pełniąca funkcję głowy gospodarstwa domowego utrzymującego się ze źródeł niezarobkowych pozostaje bierna zawodowo. W związku z tym należy odpowiedzieć na pytania:
  • z jakich źródeł są czerpane dochody podstawowe i dodatkowe w tych gospodarstwach?
  • jaki jest wpływ cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych na dochody i wydatki tych gospodarstw?
W pracy zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań, pozwalające na sformułowanie odpowiedzi na postawione pytania. (fragment tekstu)

Households living on unearned sources of income comprise a specific group of households whose main or predominant source of income is from unearned income other than a retirement or other pension. This is not a homogenous group as it may include households with per capita income that is considerably higher than the average for all households (ie. those that support themselves through their property or by renting out real estate) as well as households with well below-average income (ie. those who live on welfare benefits or other forms of income). The aim of the article is to identify the basic and additional sources of income and to assess the influence of socio-economic and demographic characteristics on the shape of income and expenditure of this group of households. The analysis uses numerical data from research on household budgets conducted by the Central Statistical Office (GUS) in 2006. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Kurowski P. [2002], Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejście [w:] Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. (Czym jest minimum socjalne?), Konferencja 10.12.2002, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa.
  2. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna 2002 [2003] [w:] Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Powszechny spis rolny, GUS, Warszawa.
  3. Podolec B.[2000], Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  4. Podolec B., Ulman P., Wałęga A. [2008], Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  5. Statystyka społeczna [2007], red. T. Panek, PWE, Warszawa.
  6. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń [2008], GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu