BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ulman Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rozkłady płac w Polsce ze względu na płeć i zajmowane stanowisko : analiza porównawcza
Earnings Distributions in Poland for Gender and Position - a Comparative Analysis
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 847, s. 61-74, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Płace, Wynagrodzenia, Kształtowanie wynagrodzeń, Analiza porównawcza
Wages, Remuneration, Shaping remuneration, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie wyników analizy i porównania rozkładów płac w Polsce ze względu ma płeć oraz zajmowane stanowisko. Do realizacji tego zadania zostaną wykorzystane zebrane przez GUS dotyczące płac osób zatrudnionych, zatem nie wszystkich pracujących. Na podstawie tych danych podjęto próbę określenia, jak różniły się rozkłady płac ze względu na płeć oraz ze względu na zajmowane stanowisko w 2006 r. w Polsce. Postawiono hipotezę, że różnice te dotyczyły nie tylko przeciętnego poziomu płac. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to analyse and compare earnings distributions in Poland by gender and position. Central Statistical Office (GUS) statistical data on the salaries of employees were used, but on employees only, hence data on all who work were not considered. Posing the hypothesis that differences do not apply solely to the average level of pay, the author seeks to answer the question of how earnings distributions differed by both gender and position in Poland in 2006. A correlation between the level of pay and the level of inequality in the earnings distributions was observed, which prompts another set of questions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. III kwartał 2008 [2009], GUS, Warszawa.
  2. Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w okresie transformacji [1999], red. S.M. Kot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  3. Kot S.M. [2000], Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  4. Kuznets S. [1955], Economic Growth and Income Inequality, „American Economic Review”, 45(1).
  5. McConnell C.R., Brue S.L. [1992], Contemporary Labor Economics, 3rd edition, McGraw-Hill, Inc., New York.
  6. Powszechna deklaracja praw człowieka [2009], http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php, dostęp: styczeń 2009.
  7. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 [2007], GUS, Warszawa.
  8. Ulman P. [2000], Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej przed i w czasie transformacji gospodarczej, materiały konferencyjne XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej w Osieczanach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  9. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń [2008], GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu