BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Major Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Major Maciej (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Wybrane problemy wielokryterialnej oceny jakości typu produktu
Selected Problems in Multi-criteria Assessment of the Quality of Product Type
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 847, s. 91-106, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ocena jakości, Jakość typu, Produkt, Analiza porównawcza
Quality assessment, Design quality, Product, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Omówiono problemy, które pojawiają się w trakcie procesu oceny jakości danego typu produktu, w szczególności, gdy produkty są nieporównywalne. Postawiono hipotezę, że możliwe jest zbudowanie ogólniejszej postaci charakterystyki umożliwiającej porównanie produktów w odniesieniu do poziomu jakości typu, biorąc pod uwagę rodzaj zastępowania ich właściwości. Aby zweryfikować tę hipotezę przeprowadzono kilka symulacji komputerowych. Artykuł zawiera analizę porównawczą proponowanych rozwiązań z teorią mikroekonomii, a w szczególności teorią użyteczności i związanymi z nią krzywymi obojętności.

The article seeks to solve problems that crop up during the process of assessing the quality of a given type of product, especially the incomparability of two or more products in a multi-criteria environment. It poses and verifies the hypothesis that it is possible to build a generalised form of the characteristics that enable products to be compared with regard to the level of quality type while taking into consideration the type of substitution of the properties of products. To verify this hypothesis several computer simulations were performed, and the results are presented in tables and graphs. The paper includes a comparative analysis of suggested solutions and microeconomic theories, particularly the theory of usefulness and the indifference curves associated with it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 4499, 0
Bibliography
Show
 1. Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 2. Iwasiewicz A. [2003], Ocena jakości typu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 643, Kraków.
 3. Iwasiewicz A. [2005], Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, Śląskie Wydawnictwo Naukowe w Tychach, Tychy.
 4. Major M. [2002], Różnice i podobieństwa wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej [w:] Metodologia oceny jakości typu, badania statutowe, umowa nr 95/KS/4/2002/S.
 5. Major M. [2004], Metody wielokryterialnej oceny jakości typu [w:] Sterowanie procesami kreowania jakości typu, badania statutowe, umowa nr 70/KS/3/2004/S/180.
 6. Major M. [2008], Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 790, Kraków.
 7. Major M. [2009], Wybrane wzorcowe metody oceny jakości typu produktu [w:] Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 8. Major M., Ulman P. [2007], Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Difin, Warszawa.
 9. Nykowski I. [2001], O rankingach skończonego zbioru obiektów ocenianych wielokryterialnie, Rector's Lectures, No 49, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Strahl D., Walesiak M. [1996], Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym [w:] "Taksonomia", nr 3.
 11. Strahl D., Walesiak M. [1997], Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym, "Przegląd Statystyczny", nr 1.
 12. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 13. Varian H.L. [2002], Mikroekonomia, kurs średni, ujecie nowsze, wyd. 3 zmien., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Walesiak M. [2002], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu