BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marona Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce
Ownership Supervision of Real Estate at the Disposal of Municipalities in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 77-91, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Nadzór właścicielski, Nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Majątek gminy
Shareholders supervision, Real estate, Real estate economy, District property
Note
summ.
Abstract
W niniejszej pracy omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich polskich miastach na prawach powiatu (łącznie 65 gmin). Celem badań było zaprezentowanie wpływu nadzoru na gospodarkę nieruchomościami, przedstawienie rozwiązań organizacyjnych przyjmowanych w zakresie sprawowania władztwa gminnego nad rozdysponowanym majątkiem i ich wpływu na ogólną ocenę gospodarki nieruchomościami oraz samego nadzoru. (fragment tekstu)

The article discusses the results of a poll conducted in all Polish cities with the rights of a county (in all, 65 municipalities). The goal of the research was to present the influence of ownership supervision on real estate management, presenting organisational solutions used by the municipality in governing the assets at its disposal and the influence of these solutions on the general assessment of real estate management and supervision in and of itself. This paper should be treated as an introduction to further research, this time on quality, after which a full description of ownership supervision carried out in Polish municipalities on real estate management, along with an indication of a course for improving it, will be possible. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
  3. Gospodarka mieszkaniowa, GUS, Warszawa 2008.
  4. Marona B., Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 792, Kraków 2008.
  5. Marona B., Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 760, Kraków 2008.
  6. Marona B., Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 822, Kraków 2010.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu