BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Telega Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wpływ ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości
The Influence of Local Spatial Development Planning on the Value of Real Estate
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 93-104, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Wartość nieruchomości, Planowanie przestrzenne miasta
Spatial development, Real estate’s value, Town spatial planning
Note
summ.
Country
Podgórze, Kraków
Cracow
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja zależności między zmianą przeznaczenia i sposobu użytkowania nieruchomości a jej wartością. Przyjęto założenie, że wraz ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości związaną z uchwaleniem nowego lub zmianą istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienia się jej wartość. Aby określić wpływ ustaleń planów miejscowych na wartość nieruchomości, przeanalizowano decyzje o ustaleniu opłaty planistycznej oraz operaty szacunkowe sporządzone w celu ustalenia takiej opłaty. Badania przeprowadzono na obszarze jednostki ewidencyjnej Podgórze w Krakowie i objęto nimi lata 2006-2008. (fragment tekstu)

The resolutions in newly established or changed local spatial development plans are intended to create rules for planning land use and order, and become at the same time factors that change the value of real estate. The goal of the article is to identify the relationship between a change in the purpose of real estate, its use, and its value. The premise of the article is that the value of real estate changes along with changes in its use, which arise from newly established local spatial development plans or changes to an existing one. Decisions on establishing planning fees and assessment statements carried out to estimate the fee are analysed with the aim of defining the influence of local plans on real estate value. The research is based on records for the years 2006 and 2008 on Cracow’s Podgórze district. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Cymerman R., Telega T., Rola rzeczoznawcy majątkowego przy opłatach planistycznych i adiacenckich, „Rzeczoznawca Majątkowy” 2006, nr 51.
  2. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U. nr 207 poz. 2109 z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1412.
  5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1413.
  6. Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, red. T. Bajerowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu