BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uhruska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Klasyfikacja efektów zarządzania wartością nieruchomości
Classifying the Effects of Managing Real Estate Value
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 105-114, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wartość nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie wartością, Proces zarządzania
Real estate’s value, Real estate management, Value management, Management process
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie wartością nieruchomości jest koncepcją uniwersalną – koncentruje się na budowie silnej pozycji rynkowej, stabilności, siły fizycznej i dobrych perspektyw przez partnerstwo i tworzenie wartościowych relacji ze wszystkimi interesariuszami. Koncepcja ta pozwala pogodzić często sprzeczne interesy różnych stron i znaleźć właściwy kierunek dalszego rozwoju i sposobu funkcjonowania nieruchomości. W niniejszej pracy, w ujęciu teoretycznym, przedstawiono istotę i efekty zarządzania wartością nieruchomości oraz wskazano beneficjentów realizowanej koncepcji. (fragment tekstu)

Managing the value of real estate consists in concentrating all actions simultaneously carried out in particular areas of management in order to achieve the highest possible market value of real estate. The system involves not only the owner and individual managing the real estate but also employees and even the users of the real estate. Along with those who create real estate value are other interested parties, who also derive benefits from this concept. They are, after all, interested in building the value of real estate, and in so doing realising their own long-term interests. Managing real estate value is a universal concept. It focuses on building a strong market position, stability, financial strength and good future prospects through partnerships and the creation of valuable relationships with all involved. This concept enables the often conflicting interests of the various parties to be reconciled and the proper path for further growth and the way real estate functions to be found. The paper presents, from a theoretical point of view, the crux and effects of managing real estate value and also points out the beneficiaries of this concept. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Clarkson M.B.E., A Risk Based Model of Stakeholder Theory, The Centre for Corporate Social Performance and Ethics, Toronto University, Toronto 1994.
  2. Jansen P.A., The Facilities Management Value Map, FM Gespräche Kufstein, styczeń 2008.
  3. Lis K., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  4. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  5. Muczyński A., Zarządzanie stanem technicznym nieruchomości - wybrane zagadnienia, „Wycena” 2005, nr 4/71.
  6. Polonsky M.J., A Stakeholder Theory Approach to Designing Environmental Marketing Strategy, „Journal of Business & Industrial Marketing” 1995, vol. 10, nr 3.
  7. Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007.
  8. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  9. Uhruska M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością w sferze nieruchomości inwestycyjnych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 16, nr 4, Olsztyn 2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu