BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Taranko Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw a ich udział w procesach konkurencyjnych
Innovativeness of Polish Companies and their Participation in Competitive Processes
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 28-50, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Analiza danych
Enterprise innovation, Enterprise development, Data analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Prezentowany tekst stanowi drugą część dwuczęściowego opracowania zawierającego analizę współzależności pomiędzy aktywnością przedsiębiorstw w zakresie innowacji a ich udziałem w procesach konkurencji. W części pierwszej zostały zaprezentowane teoretyczne współzależności pomiędzy aktywnością przedsiębiorstw w zakresie innowacji a procesami konkurencyjnymi na rynku1. Przedmiotem tej części są analizy dotyczące polskich przedsiębiorstw2 i ich aktywności w zakresie innowacji.(fragment tekstu)

The survey analyses the activity of Polish companies in the area of innovativeness and assesses their prospects for participation in the quality competition on the market. On the basis of available data, the author analyses and assesses the innovative activities, i.e. involvement in research and development and launching new products on the market. On the basis of empirical research she presents the most competitive companies in Poland and results achieved by them in the context of their competitive potential. The diagnosis of the low innovativeness of Polish companies is completed with the presentation of the trends of activities within the economic policy undertaken in order to strengthen their competitive potential. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czy warto inwestować w innowacje? http:??www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6d4956343be24f32e766ccb107205ad9a356806fa32421947e6c48/raport_kpmg_czy_warto_inwestowac_w_innowacje_2009.pdf.
 2. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw w latach 2002-2004.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach2006-2008, GUS, Departament Przemysłu, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ntsi_dzial_innowac_przeds_w_latach_2006-2008.pdf.
 3. European Innovation Scoreboard (EIS), za: D. Grodzka, A. Zygierowicz, Innowacyjność polskiej gospodarki, Biuro Analiz Sejmowych INFOS, Warszawa 2007, http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/768E7B17906BB610C12574190041F765/$file/infos_030.pdf.
 4. European Innovation Scoreboard 2005 i 2007 Comparative Analysisof Innovation Performance, Commision of European Communities, Bruksela 2005.
 5. Eurostat Comext and UN-Contrade, http://epp.Eurostat.ec.europa.eu.
 6. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/innowacyjność/Polityka+innowacyna/Strategia+zwi%C4%99kszania+innowacyjno%C5%9Bci+gospodarki.htm, data pobrania 1 września 2010 r.
 7. Krajewski S., Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 8. Nauka i technika w 2007 roku, Raport GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_nauka_technika_2007r.pdf z 1 września 2010 r.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2008.
 10. Starczewska-Krzysztoszek M., Raporty z badania Monitoring kondycji sektora MŚP, 2004-2008, PKPP Lewiatan.
 11. Starczewska-Krzysztoszek M., Kamerton Innowacyjności 2008. Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Warszawa, grudzień 2008 r.
 12. Stefaniak P., które branże tracą, a które zyskują w konkurencyjności eksportu towarów, wnp.pl Portal gospodarczy, http:// it.wnp.pl, 1 września 2010 r.
 13. Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku - dokument ramowy opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, czerwiec 2007 r., http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/48/2048/20070629_Strategia_Rozwoju_Nauki_w_Polsce_do_2015.pdf.
 14. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2007 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, www.mg.gov.pl.
 15. Weresa M. A., Polska, Raport o konkurencyjności. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Oferta Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu