BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starczewska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Analiza dochodów, wydatków oraz oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2002-2007
The Analysis of Incomes, Expenditures as Well as Savings of the Households in Poland in Years 2002-2007
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 374-381, rys., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Oszczędności gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe
Household income, Household expenditures, Household savings, Households
Note
summ.
Abstract
Zamierzeniem artykułu jest dokonanie analizy i oceny zmian w dochodach, wydatkach i poziomie oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2002-2007, z uwzględnieniem poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych. Artykuł powstał w oparciu o dane statystyczne zamieszczone w publikacjach GUS. (fragment tekstu)

The authoress of the article survey the incomes, expenditures and savings of the households in Poland in years 2002-2007. The average monthly available income per capita in household, monthly expenditures per capita in household, monthly savings per capita and also incomes, expenditures and savings of each socio-economic groups of the population were taken into consideration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bańbuła P.: Oszczędności i wybór międzyokresowy -podejście behawioralne. „Materiały i Studia”, Zeszyt nr 208, NBP, Warszawa 2006, s. 7-11.
 2. Bodie Z., Merton R.C.: Finanse. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003 s. 26.
 3. Bucks B.K., Kennickell A.B., Moore K.B.: Changes in U.S. Family Finances from 2004 to 2007: Evidence from the Survey of Consumer Finances. Federal Reserve Bulletin 2009, vol. 95, s. A10.
 4. Budżety gospodarstw domowych w 2007 r. GUS, Warszawa 2008, s. 62 oraz Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008. GUS, Warszawa 2008, s. 188, 190-193 (dane za lata 2006-2007).
 5. Liberda B.: Oszczędzanie w gospodarce polskiej według teorii cyklu życia. „Ekonomista” 1997, nr 5-6, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997, s. 649.
 6. Liberda B.: Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, s. 94-95.
 7. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2004. GUS, Warszawa 2004, s. 177, 179, 181 (dane za 2002 r.).
 8. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005. GUS, Warszawa 2005 (wskaźniki struktury dochodów i wydatków dla 2003 r., s. 184-186).
 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2006. GUS, Warszawa 2006 (dane za 2003 r. - dochody rozporządzalne i wydatki ogółem, dochody i wydatki poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych, gospodarstwa domowe objęte badaniem, s. 186, 188, 190, oraz wskaźniki struktury dochodów i wydatków dla 2004 r., s. 189-191).
 10. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007. GUS, Warszawa 2007 (dane za 2004 r. - dochody rozporządzalne i wydatki ogółem, dochody i wydatki poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych, gospodarstwa domowe objęte badaniem, s. 190, 192, 194).
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. GUS, Warszawa 2007 (dane za lata 2005-2006, s. 294, 296-301).
 12. Rószkiewicz M.: Skłonność Polaków do oszczędzania w świetle teorii finansów behawioralnych. „Ekonomista” 2004, nr 5, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2004 s. 675-676.
 13. Włodarczyk-Śpiewak K.: Zmiany struktur wydatków gospodarstw domowych w Polsce. [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych. Red. D. Kopycińska. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 162.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu