BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uryszek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ryzyko refinansowania krajowego długu skarbu państwa w Polsce
Refinancing Risk of the Domestic State Treasury Debt in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 415-422, rys., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Dług publiczny, Skarb Państwa, Zarządzanie długiem, Rynek papierów skarbowych, Obligacje skarbowe
Public debt, State Treasury, Debt management, Treasury securities market, Treasury bond
Note
summ.
Abstract
Ryzyko refinansowania jest jednym z podstawowych rodzajów ryzyka związanego z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa. Celem artykułu jest ocena jego rozmiarów w odniesieniu do długu krajowego Skarbu Państwa spowodowanego emisją skarbowych papierów wartościowych (SPW). Postępowanie badawcze skoncentrowano na analizie wartości wskaźnika przeciętnej zapadalności, obliczonego dla tej części zadłużenia publicznego, która wynika z emisji SPW. Ponadto zbadano zmiany pierwotnych i wtórnych okresów zapadalności skarbowych papierów wartościowych emitowanych na rynek krajowy. Okres analizy obejmuje lata 1997-2008. (fragment tekstu)

Refinancing risk is one of the main types of risks relevant to the State Treasury debt management. The aim of this article is to asses the level of this risk calculated for the domestic State Treasury bonds and bills in Poland. In order to achieve that the average time to maturity of this debt as well as changes in primary and real maturities of the State Treasury domestic securities were analyzed. The period of this study covers 1997-2008. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Guidelines for Public Debt Management. Prepared by the Staffs of the International Monetary Fund and the World Bank, IMF 2001, s. 11.
  2. Luckett D.G.: On Maturity Measures of the Public Debt. Quarterly Journal of Economics, February 1964, Vol. 78, Issue 1, s. 148-157.
  3. Marchewka-Bartkowiak K.: Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003, s. 41.
  4. Ministerstwo Finansów RP, Zadłużenie Skarbu Państwa, www.mf.gov.pl, def_ATM.
  5. Piotrowska-Marczak K.: Strukturalna nierównowaga finansów publicznych w Polsce. [w:] Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Red. B. Mikołajczyk. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 197, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 141.
  6. Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Red. D.J. Błaszczuk. Poltext, Warszawa 2006, s. 171.
  7. Tempelman J.H.: James M. Buchanan on Public-Debt Finance. Independent Review, Winter 2007, Vol. 11, Issue 3, s. 435-449.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu