BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salerno-Kochan Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Narzędzia zapewniania bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych i ich stosowanie w Unii Europejskiej
Tools for Ensuring the Safety of Non-food Products and Their Functioning in the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 831, s. 43-54, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo produktów, Towaroznawstwo przemysłowe, Wyroby włókiennicze, Analiza ryzyka
Safety of products, Industrial commodities, Textile products, Risk analysis
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie metod prowadzenia analizy ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania do oceny bezpieczeństwa użytkowania produktów włókienniczych oraz sposobu działania systemu sprawowania nadzoru i monitorowania produktów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, jako narzędzi zapewniania bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych.

An important factor in the process used to ensure product safety is the appropriate approach to the identification of the risk posed by a product and to the methods used to analyze the risk. Such an analysis should include all the important aspects connected with the use of a given product, and especially: categories of consumers who might be exposed to the risk connected with the use of the product, and the purpose the product serves. The objective of the work is to present the risk analysis methods, special attention being paid to their use for the assessment of textile product safety and the manner of functioning of the system for supervision and monitoring of products being a hazard to human health and safety, as the tools for ensuring the safety of non-food products. In the paper attention is drawn to two manners of approaching the risk analysis - formal and informal, the use of which is connected with economic conditions and legal regulations in individual EU member states, as well as to the manner of functioning of the market supervision system and the exchange of information on hazardous products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Chochoł A. i in., Opracowanie wzorca preferencji konsumenckich dotyczących wybranych grup wyrobów kosmetycznych, badania statutowe Akademii Ekono micznej w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, nr 10/KTP/2/2005/202 (materiały niepublikowane).
 3. Dziubek В., Jędryka Т., Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonywanych na skali porządkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 590, Kraków 2002.
 4. Jędryka Т., Metody sensoryczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 5. Jędryka Т., Kozłowski Т., Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.
 6. Lawless H.T., Heyemann H., Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices, Kluwer Academic/Plenum 75, New York 1999.
 7. Meilgaard M., Civille G., Carr Т., Sensory Evaluation Techniques, 3rd ed., CRC Press, London 1999.
 8. PN-EN ISO 5492:1997, Analiza sensoryczno. Terminologia.
 9. PN-EN ISO 5496:1997, Analiza sensoryczno. Metodologia. Wprowadzenie i szkole nie oceniających w wykrywaniu zapachów.
 10. PN-EN ISO 6658:1998, Analiza sensoryczno. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 11. PN-EN ISO 8586-1:1996, Analiza sensoryczno. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Wybrani oceniający.
 12. Szakiel J., Turek P., Errors in Product Quality Estimation Caused by Contrast Effect [w:] Current Trends in Commodity Science, vol. 1, Proceedings of the 8th Internatio nal Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, August 28-September 4,2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu