BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broński Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Ewolucja polityki mieszkaniowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku (zarys problematyki)
An Outline of the Evolution of Galicia's Housing Policy at the Turn of the 19th and 20th Centuries
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 71-88, bibliogr. 38 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Polityka społeczna, Polityka mieszkaniowa, Mieszkalnictwo
Social policy, Housing policy, Housing
Note
summ.
Country
Galicja
Galicia
Abstract
Jednym z istotnych segmentów współczesnej polityki społecznej jest polityka mieszkaniowa. Sprawy mieszkaniowe stanowią trudny do rozwiązania problem społeczny. Mniej uwagi przywiązywano do kwestii mieszkaniowej w Europie w XIX w. W Galicji, podobnie jak w całej monarchii habsburskiej, władze publiczne zaczęły wyraźniej dostrzegać i rozwiązywać ten problem społeczny dopiero na przełomie XIX i XX w. (...) Celem niniejszego szkicu jest otwarcie dyskusji nad kwestią i polityką mieszkaniową w Galicji w dobie autonomii (1867-1914), z naciskiem na przełom XIX i XX w. (fragment tekstu)

The author has attempted to outline the issue of housing and the evolution of housing policy in Galicia at the turn of 19th and 20th centuries. Such factors as considerable demographical development in this part of Polish lands in the second half of 19th century and the need to improve the living conditions of the indigent forced the state authorities and autonomous Galician authorities to address the matter. In the Habsburg Monarchy, of which Galicia was a crown land, the public authorities became aware of the housing problem only after the beginning of 20th century. Recognising the need to improve housing conditions, the Austrian government implemented housing reform in a few ways, e.g. they introduced tax allowances and proper legal regulations. Beyond legislative activity, both authorities also took the step of building houses with cheap apartments for their own officials (of different categories) and employees. Municipalities supported the cheap housing associations that had emerged - either by concessions while giving up their own properties, or by joining these organisations as a member. Despite increased activity on the part of state authorities in housing policy and considerable involvement in different public institutions, the housing issue in Galicia remained unsolved. However, the housing conditions changed for the better, especially in bigger cities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Broński K. [2003], Rozwój gospodarczy większych miast galicyjskich w okresie autonomii, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 2. Broński K. [2004], Galicja w systemie podatkowym Austrii na przełomie XIX i XX w., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 655, Kraków.
 3. Buzek J. [1913], Administracja gospodarstwa społecznego, Lwów.
 4. Chwalba A. [2000], Historia Polski 1795-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 5. "Czas" [1910], nr 561.
 6. Dietl J. [1872], Projekt zaradzenia brakowi mieszkań w Krakowie, Kraków.
 7. Drexler I. [1916], Odbudowywanie miast i wsi na ziemi naszej, Lwów.
 8. Engelman R. [1914], Oesterreichische staedtische Wohnplaetze mit mehr als 25000 Einwohner, Ende 1910. Ihr Wachstum seit 1869, die konfesionelle und sprachliche Zusammensetzung ihrer Bevolkerung, "Statistische Monatschrift", Jg. 19, Brunn.
 9. Frąckiewicz L. [1994], Polityka mieszkaniowa [w:] Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. L. Frąckiewicz, AE w Katowicach, Katowice.
 10. "Gazeta Rzeszowska" [1897], nr 35.
 11. Gąsowski T. [1985], Urbanizacja Galicji w dobie autonomicznej, "Studia Historyczne", R. XXVIII, z. 2.
 12. Głąbiński S. [1913], Wykład ekonomiki społecznej wraz zarysem polityki ekonomicznej i historią ekonomiki, Lwów.
 13. Hecke W. [1913], Die Staedte Oesterreichs nach der Volkszachlung vom 31 Dezember 1910, "Statistische Monatschrift", Jg. 18, Wien.
 14. Jordan H. [1898], Towarzystwo tanich mieszkań dla robotników katolików w Krakowie, Kraków.
 15. Komar Ż. [2008], Stanisławów. Trzecie miasto Galicji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
 16. Krawczak C. [1975], Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XVIII wieku do 1939 roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 17. Kumaniecki K. [1914], Zarys austriackiego prawa budowlanego, Kraków.
 18. "Kurier Stanisławowski" [1890], R. 4, nr 158.
 19. "Kurier Stanisławowski" [1906], R. 2, nr 1148.
 20. "Kurier Stanisławowski" [1911], R. 26, nr 1338.
 21. "Kurier Stryjski" [1895a], R. 1, nr 7.
 22. "Kurier Stryjski" [1895b], R. 10, nr 506.
 23. Kuttelwascher H. [1913], Zur Statistik der kleinhauser in Oesterreich, "Statistische Monatschrift", Jg. 18, Wien.
 24. Najdus W. [1978], Galicja [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t. I, cz. 3, Lata 1870-1918, red. S. Kalabiński, PAN, Warszawa.
 25. Pakies J. [1905], Wpływ gminy na sprawę mieszkań, Kraków.
 26. Peroś J. [1910], Wielki Kraków a międzynarodowy kongres mieszkaniowy w Wiedniu, Kraków.
 27. Pierwsze sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Urzędników budowy tanich domów mieszkalnych w Krakowie za czas od 22/9 do 31/12 1905 [1906], Kraków.
 28. Piłat T. [1890], Obszar, zabudowania i ludność miast większych w Galicji, "Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych", t. 11, z. 3.
 29. Podoski W.K., Turnowiecki W. [2003], Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 30. Prohaska A. [1926], Historia miasta Stryja, Lwów.
 31. Purchla J. [1979], Jak powstał nowoczesny Kraków. Studia nad rozwojem budowlanym miasta w okresie autonomii galicyjskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 32. Sprawozdanie c.k. Krajowej Rady Zdrowia za rok 1908 i 1909 [1911], Lwów.
 33. Sprawozdanie komisji bankowej o wniosku p. Landaua i tow. oraz petycji Związku ekonomicznego urzędników, profesorów i nauczycieli w Krakowie w sprawie akcji zmierzającej do zwalczania drożyzny mieszkaniowej w miastach [1910] Alegat 709 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z 1910 r.
 34. Sprawozdanie Towarzystwa Urzędników Budowy Tanich Domów Mieszkalnych w Krakowie za rok 1911 [1912], Kraków.
 35. Sprawozdanie Wydziału Krajowego w przedmiocie czasowego uwolnienia nowych i przebudowanych domów w m. Białej od dodatków gminnych do państwowego podatku domowo-czynszowego i do 5% podatku od dochodu z budynków uwolnionych czasowo od podatku domowego [1910] Alegat 637 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z 1910 r.
 36. Szarłowski A. [1887], Stanisławów i powiat stanisławowski pod względem historycznym i geograficzno-statystycznym, Stanisławów.
 37. Vogel E. [1914], Die Entwicklung des Staedtewesen in Oesterreich auf Grund der Vorlaufigen Ergebnisse der Volkszahlung vom Jahre 1910, "Statistische Monatschrift", Jg. XVI, Brunn.
 38. Wniosek posła Lanadua i towarzyszy w sprawie akcji zmierzającej do zwalczania drożyzny mieszkaniowej w miasteczkach [1909], Alegat 526 do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Krajowego z 1909 r.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu